Fundació Deixalles reflexiona sobre les seves línies estratègiques

Francesca Martí Llodrà
Presidenta del Patronat de la Fundació Deixalles

La Fundació Deixalles va decidir elaborar una anàlisi
DAFO per establir les perspectives de l’organització
després d’una etapa difícil de convulsions i canvis.
L’anàlisi DAFO és una metodologia de recerca
d’informació de situació que permet establir el pla
estratègic d’una organització a mig i llarg termini a
partir de l’anàlisi de les debilitats i fortaleses internes i
de les amenaces i oportunitats externes.

Per a la realització de l’anàlisi s’han constituït dos
equips, intern i extern, capaços d’oferir una visió multidisciplinar,
amb coneixement de causa i el més objectiva
possible sobre l’objecte de l’anàlisi. El procés ha
estat dinamitzat per un col·laborador extern.
Els equips intern i extern han realitzat diferents
sessions per desenvolupar el procés:

- Presentació de la metodologia, objectius i equip, i
elecció participativa dels aspectes interns i/o externs a
analitzar.

- Elaboració de la matriu d’Amenaces i Oportunitats
externes i de Debilitats i Fortaleses internes.

- Ponderació de Debilitats, Amenaces, Fortaleses i
Oportunitats, i elaboració de línies estratègiques internes
i externes.

L’anàlisi extern té en compte l’entorn en el qual una
organització desenvolupa la seva activitat, el qual
influeix en forma d’amenaces i oportunitats. S’han
tingut en compte els àmbits econòmic, polític, social i
cultural; i per a cada un d’aquests àmbits, s’han tingut
en compte aspectes micro i macro. Els micro fan
referència a agents amb afectació directa sobre
l’organització; els macro tenen relació amb l’entorn
que no controlam.

D’aquest procés han sorgit les línies estratègiques
internes i externes pensades per minimitzar les amenaces
i debilitats i maximitzar les oportunitats i fortaleses.
El resultat resumit s’indica a continuació:

Línies estratègiques internes

1- Incrementar els recursos propis i diversificar les
fonts d’ingressos.

2.- Millorar les infrastructures, maquinària i
instal·lacions, així com la capacitat logística i els punts
de venda.

3.- Millorar l’ambient de treball, fomentat la participació
de les persones treballadores.

4.- Millorar la comunicació interna.

5.- Consolidar la professionalització i el lideratge
professional.

6.- Consolidar la implicació, la cohesió interna i el
sentit de pertinença.

7.- Revisar i adaptar la metodologia d’intervenció
sociolaboral i el paper dels diferents professionals i
projectes implicats.

8.- Millorar la carta de serveis diversificant activitats.

Línies estratègiques externes

1.- Impulsar noves
línies d’actuació per
compensar la reducció
de polítiques d’inclusió
per a col·lectius vulnerables.

2.- Incidir en el pla de
residus per compensar
els entrebancs a la
reutilització.

3.- Consolidar la reducció la reducció de la dependència
financera mitjançant el recurs a vies alternatives,
l’acostament al teixit empresarial i les relacions amb la
banca ètica

4.- Millorar el posicionament i incidència davant les
administracions locals i els contractes públics.
5.- Reforçar les relacions i aliances amb el teixit
empresarial.

6.- Aprofitar el potencial dels nous filons d’ocupació
per promoure noves activitats.

7.- Millorar la comunicació externa, incidència pública
i capacitat de lobbing.

8.- Fomentar les iniciatives d’economia alternativa i
consum responsable.

9.- Consolidar el lideratge en residus i medi ambient,
inserció sociolaboral i economia solidària.