L’apunt socioeconòmic | març 2014

És el model, estúpid!
Rafael Borràs Ensenyat

s’han publicat abundats dades
socioeconòmiques referides al conjunt
de l’any 2013. Tot i que la tria no és bona
de fer, em decidesc per la següent:
a) Els Indicadors d’Activitat del Sector Serveis de
Mercat ens permeten observar que la taxa mitjana de
2013 de negocis del Sector Serveis de Mercat (els que
no són serveis de caràcter públic , és a dir, bàsicament
turisme i comerç) va augmentar un 5,3%.
Les Illes Balears són la comunitat autònoma amb un
major creixement i ho fan bastant per sobre de la
mitjana del Regne d’Espanya que té un resultat del
- 2,1%.

b) Els índexs d’Entrades de Comandes a la Indústria i
els Índexs de Negocis en la Indústria. La primera
d’aquestes estadístiques ens informa que durant l’any
2013 les comandes industrials de Balears van baixar
un 5,3%. La segona ens aporta d’una xifra esgarrifant:
La mitjana de negocis industrials illencs baixa un 8,8%
en relació a l’any anterior. En el rànquing autonòmic
som els que tenim, amb diferència, el major descens
de negoci industrial.

c) Segons l’Estadística de Societats Mercantils durant
l’any 2013 s’han creat un total de 2.787 societats
mercantils, un 9,4% més que l’any anterior (se n’han
dissoltes un total de 827) i el capital mitjà subscrit per
les societats mercantils constituïdes és, tot just, de
37.900 euros. Aquesta mitjana de capital constitutiu
de les mercantils noves ocupa la posició avantpenúltima
en el rànquing de les comunitats autònomes,
i només superem a Castella-La Manxa i a Extremadura.
d) A l’estadística de Transmissions de Drets de la
Propietat és pot observar que els habitatges transmesos
per compravenda van sumar un total de 7.971,
dels quals un 97,7% van ser habitatges lliures i un
insignificant 2,3 % habitatges protegits.

Un 47,6% d’aquests habitatges subjectes a compravenda
van ser noves i un 52,4% habitatges usats. Fins
aquí la selecció d’informacions de l’INE.

Ara reproduesc textualment un paràgraf de l’informe
de FUNCAS (Fundació de les Caixes d’Estalvis) del
18.0214: “Balears comptava , abans de la crisi, amb
un índex de desenvolupament humà, en el qual es
combinen indicadors de salut, educació i benestar
material, similar a la mitjana espanyola. No obstant
això, en l’ interval de temps que va de 2007 a 2011
Balears és una de les comunitats que sofreix un major
deteriorament en aquest índex, motivat per una forta
caiguda de la renda i la despesa familiar i un important
creixement de la desigualtat. Alhora, l’índex de
pobresa econòmica creix més que a cap altra regió,
tant per l’augment de la bretxa de pobresa com pel
deteriorament del mercat de treball i la intensitat amb
què s’ha manifestat l’atur de llarga durada. Mentre en
2007 Balears era la comunitat amb menor pobresa
econòmica, en 2011 se situa entre les cinc primeres.”

Els comentaris: Totes les dades seleccionades ens
permeten concloure que tenim una necessitat imperiosa
de canviar el model de creixement de les Illes.

L’aposta no pot ser únicament pel turisme, necessitam
una certa diversificació amb un sector industrial d’una
magnitud digna i amb un sector de construcció bolcat
en la rehabilitació. Si seguim extremant la súper especialització
en turisme, la fermesa del model econòmic
i el teixit empresarial serà -excepte les ETNT
(empreses transnacionals turístiques)- precari. Caminarem
irremeiablement a una societat molt més
desigual i, per tant, dualitzada.

Una lectura: Actúen ya! Un manifiesto global para
recuperar nuestras economías y salir de la crisis.
(Editorial Deusto, primera edició 2014). El volum conté
cinc assaigs curts dels economistes Heiner Flassbeck,
Paul Davidson, James K. Gabraith i Richard Koo i de
la economista Jayti Ghosh. Escriu d’un tema de la
seva especialitat i acaba amb un manifest –raonat en
els assajos que el precedeixen- signat pels cinc i que
titulen “Un nuevo programa para las políticas económicas
globales”. És un text demolidor amb el pensament
econòmic neoliberal. Un tast: “Los mercados
laborales de los países industrializados deben reformarse
con vistas a hacerlos menos flexibles no más.”