L’Estalvi Ètic, per un món més just i sostenible

Antoni S. Amengual. Coordinador de l´Estalvi Ètic de Caixa Colonya

Incorporar l’ ètica a les decisions d’estalvi, un bon instrument per treballar per un món més just i sostenible.

L’esclafit de la crisi de les sub-prime en 2007 va provocar en els mercats financers una tremenda crisi de confiança que se va traduir en el tancament dels mercats als que acudien les entitats financeres espanyoles per sostenir la bombolla immobiliària, provocant un dràstic enduriment de l’accés al finançament de mercat i a la liquiditat i la consegüent restricció generalitzada del crèdit, amb les conseqüències que tots coneixem: augment de l’atur i de la pobresa.

No podem d’oblidar que a l’origen de la crisi hi trobem comportaments poc o gens ètics basats en la cobdícia i en la manca de transparència.

Tot el món ha pogut observar la necessitat de contar amb unes entitats financeres que compleixin amb la seva funció social: canalitzar l’estalvi dels impositors cap a inversions i activitats que creïn riquesa per a tots. Aquesta hauria de ser la funció essencial de les entitats financeres.

Pensem que és responsabilitat de tots fer tot allò que estigui a les nostres mans per evitar que la falta d’ètica torni a tenir unes conseqüències tan dramàtiques per a milions de persones. És més necessari que mai, posar las finances al servei del bé comú, de l’interès general.

La crisi ens convida a reflexionar damunt la gestió dels doblers i les conseqüències que de ella se’n deriven:

Gestionem els nostres estalvis d’acord amb els nostres valors?. Sabem que fa la nostra entitat financera amb els nostres doblers? Sabem on van els nostres estalvis? Totes les nostres decisions d’estalvi o inversió tenen un fort impacte econòmic. A l’hora de prendre aquestes decisions tenim en compte els nostres valors o els nostres principis? Moltes d’aquestes decisions les prenem sense tenir en compte les nostres creences ètiques i morals que diem defensar. Fins i tot, de vegades, hi anem en contra. Som coherents? La coherència és en la base de la banca ètica. No se pot ser pacifista i invertir en armament, ser ecologista i invertir en empreses que no són respectuoses amb el medi, no se pot demanar justícia i invertir en empreses que priven als seus treballadors del seus drets.

L’Estalvi ètic és la resposta que dóna Colonya a les persones que se fan aquestes preguntes i consideren que els seus doblers poden tenir una utilitat social.

Quan a finals dels 90 pren força la idea de les finances ètiques, Colonya va comprendre que, gràcies a la fidelitat al llarg de la seva història a les idees del seu fundador, existia una gran coincidència entre allò que havia fet tota la vida i la banca ètica.

Fou llavors quan vàrem començar una reflexió i vàrem decidir aprofundir en el nostre compromís social, per coherència amb els principis fundacionals de la nostra entitat; per què pensem que l’empresa té una funció social que va més enllà de l’obtenció de beneficis i també, evidentment, per que vàrem saber escoltar, i vàrem entendre que existia una demanda de sectors amb preocupacions socials i mediambientals que volien fer un ús socialment responsable dels seus doblers, que volien que els seus estalvis s’invertissin en activitats coherents amb els seus valors i que a més de la rendibilitat financera, els preocupa la rendibilitat social i ecològica.

A partir d’aquesta reflexió, en un acte de responsabilitat social empresarial, i en un exercici de creativitat i innovació, d’enginyeria financera al servei del bé comú, decidim emprendre l´Estalvi Ètic, la primera experiència de banca ètica que una institució financera duia a terme a Espanya.

L’Estalvi Ètic representa un model financer basat en l’ètica, la solidaritat i la transparència que permet establir relacions entre las persones estalviadores i les emprenedores amb la finalitat de finançar projectes que tenguin objectius de benestar social, que tenguin plusvàlua social i/o mediambiental, que siguin sostenibles.

Possibilitem als impositors conèixer el destí dels seus estalvis, que necessàriament es faran servir per finançar iniciatives econòmiques sostenibles, socialment i mediambientalment.

Canalitzem l’estalvi d’aquelles persones que són conscients de l’ ús que volen que es faci dels seus doblers, un ús socialment responsable, cap a inversions que afavoreixin la cohesió social i el desenvolupament sostenible

Introduïm l’ètica i la solidaritat dins d’un producte financer: Els impositors coneixen el destí dels seus estalvis i saben que només s’inverteixen en aquelles activitats que estan d’acord amb els principis de la Carta per un Món Solidari i permet subvencionar projectes que afavoreixen la cohesió social i el desenvolupament sostenible, amb la donació del 50% dels interessos.

La transparència és a més de l’element central que permet conèixer la traçabilitat de tot els doblers i conèixer el seu destí, un element diferenciador propi de les finances ètiques i generador de confiança.

Parlar de l’Estalvi Ètic és parlar del benefici social com a element central, de incloure criteris socials i mediambientals en els nostres comportaments.

No és sols un producte financer, és una forma de ser, una forma de fer, d’abordar les necessitats de la societat, de donar resposta al seus problemes socials i mediambientals; una forma d’entendre les finances que posa l’economia al servei de les persones.

L’Estalvi Ètic ofereix a tots els ciutadans la possibilitat de ser socialment responsables amb l’ús dels diners, contribueix a reforçar la responsabilitat cívica de la ciutadania. Ser ciutadans hauria d’implicar ser ciutadans socialment responsables a tots els nivells, fins i tot en les nostres relacions amb els doblers.

Utilitzar els instruments financers d’acord amb els nostres valors, decidir en què s’inverteixen els estalvis, donar-los una orientació socio-ambiental sense renunciar als beneficis, fer un ús socialment responsable dels doblers, ser un ciutadà o una empresa o una Administració pública més socialment responsable és allò que possibilita l’Estalvi Ètic.

Sabem que podem fer un ús responsable, que podem orientar les inversions, que podem decidir allò que volem fer amb els nostres doblers; i també sabem l’efecte transformador que té l’acte d’incorporar l’ètica a les decisions diàries d’estalvi i inversió: Sabent i escollint on van els nostres estalvis influïm sobre las activitats que se financen amb ells, decidim quina economia i quina societat volem per als nostres fills i filles, sabem que podem contribuir a un món millor per a tots amb decisions tan quotidianes i simples com obrir una llibreta d’Estalvi Ètic.

Volem que l’Estalvi Ètic sigui el referent financer per a totes aquelles persones i entitats de les Illes que volen fer un ús socialment responsable dels seus estalvis.