La renda mínima d’inserció a la deriva, i no la rescataran

Grup de serveis socials de PSM-IniciativaVerds-Entesa

A les Illes Balears l’any 2001, amb el primer Pacte de progrés, es va publicar el Decret 117/2001 que té com objectiu la regulació de la renda mínima d’inserció. Aquesta renda és una prestació econòmica que té com a finalitat assegurar uns ingressos bàsics a les persones i a les unitats familiar que es troben en situació de greu precarietat. Està configurada com un recurs més de la xarxa de seguretat que representen els serveis socials per afavorir la inserció social.

Aquesta renda es sol·licita als serveis socials municipals. Els treballadors socials fan una valoració social de la situació familiar i emeten un informe. Els Consells tramiten la demana i signen la resolució administrativa que permet l’ingrés econòmic segons la proposta del l’informe social. El Govern de les Illes és qui finança aquesta renda.

El pressupost de la renda mínima per cobrir les necessitats de la demanda dels darrers anys, ha experimentat la següent evolució:

2007………………. 2.580.240 euros

2008………………. 2.893.351 euros

2009………………. 4.461.645 euros. Es va pressupostar inicialment 2.800.000 i desprès es va ampliar la partida pressupostària.

2010………………. 5.611.218 euros Es va pressupostar inicialment 2.800.000 i desprès es va ampliar la partida pressupostària.

2011………………. 2.800.000 euros. Es va pressupostar aquesta quantia i no es va ampliar.

2012………………..2.800.000 euros. Es va pressupostar aquesta quantia i a data d’avui no s’ha ampliat.

De l’any 2007 a l’any 2009 (darrer any que tenim dades, ja que el tancament de la memòria del 2010 l’havia d’acabar l’actual Govern del PP) es va passar de 1937 famílies a 2340. Pel que fa al pressupost. L’increment entre 2007 i 2009 va ser proporcional a la demanda. En el període considerat se va ampliar l’extensió de la prestació i la intensitat de la protecció.
Amb aquestes dades és fàcil observar que a mesura que avançava la crisi augmentava la demanda de la renda mínima, cada vegada hi havia famílies que precisaven d’un ajut econòmic per poder cobrir les necessitats bàsiques.

El motiu de la no ampliació els anys 2011 i 2012 no és que s’hagin reduït les necessitats, la demanda, és que senzillament no hi ha voluntat política per poder cobrir aquesta necessitat. Les prioritats del Govern del PP són les de pagar als Bancs i controlar el dèficit. Cobrir les necessitats bàsiques de la població, lluitar contra la pobresa o realitzar polítiques per afavorir la cohesió social no entren en la seva agenda política

Aquesta política del PP ha provocat que des del febrer de 2012 pràcticament no s’aprovi cap nova sol·licitud de renda mínima. És a dir , ara es cobreixen els expedients antics, no s’incorporen de nous, i els beneficiaris que es donen de baixa pràcticament no són substituïts per un altre. Tot això apunta que per l’any 2013 el pressuposts de la renda mínima no pujarà, en el millor dels casos es quedarà igual. Es reduirà l’extensió i la intensitat de la cobertura, en un període en el qual augmenten les necessitats. Es redueix a la mínima expressió la xarxa de seguretat.

La situació social, pràcticament és d’emergència, un 28% d’atur i augmentant, l’atur de llarga durada que afecta a persones de més de 45 anys no atura de créixer, les ONG (Càritas, Unicef, Metges del Món...)apunten a una demanda d’ajudes bàsiques sense precedents.

I davant això el Govern de les Illes Balears es manté en silenci i actuant en sentit contrari. Durant l’any 2012 no hi hagut augment del pressupost per la renda mínima, no hi hagut subvencions per a les ONG que distribueixen aliments, no hi hagut convenis amb els ajuntaments per cobrir necessitats bàsiques de la població, hi hagut una reducció d’un 17% per a la Targeta bàsica ( prestació econòmica destinada a complementar les pensions no contributives que són les de quantia més baixa), 22 desnonaments diaris a la nostra comunitat i l’IBAVI té 300 pisos buits, reducció de beques de menjador escolars ... però, els bancs cobren cada mes els seus interessos i el capital corresponents.

I el Govern esperant que el Mercat tot poderós pugui arreglar aquestes situacions . Com si un aturat de llarga durada de més de 55 anys que no te cap ingrés importés molt als mercats, que simplement l’ignoren .

La renda mínima d’inserció a la Comunitat Autònoma està a la deriva, i mentre el Govern rescata bancs, no pensa rescatar la renda mínima, la prestació bàsica que necessiten milers de persones per sobreviure.