La cooperació internacional, en perill d’extinció

Espai de Treball de solidaritat internacional d’Iniciativaverds

Segons el darrer informe de l’ONU sobre inseguretat alimentària, quasi 870 milions de persones passen fam al món, de les quals 852 milions viuen als països empobrits del sud i 16 milions viuen als països del nord [1]. Acabar amb aquest problema avui en dia és possible i és un dels majors reptes de la humanitat, tal vegada el més important.

Desgraciadament, pareix que tant el Govern espanyol com el Govern de les Illes Balears no ho veuen d’aquesta manera, si tenim en compte la ínfima aportació que estan realitzant a la lluita contra la pobresa. A nivell estatal, des que va començar la crisi, les retallades en cooperació quasi han arribat al 70 % sobre un pressupost que ja era insuficient per complir amb els compromisos de desenvolupament assumits [2]. A nivell autonòmic, segons un estudi de la Coordinadora d’ONGD de les Illes Balears, els impagaments i les retallades han afectat 408.250 persones beneficiàries als països empobrits i 30.340 a les Illes Balears [3]. Malauradament, sembla que les coses encara poden empitjorar més. Les retallades a l’Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) del projecte de pressuposts generals de les Illes Balears per a l’any 2013 són realment dràstiques; de fet, si aquesta tendència es manté durant els propers anys, podem afirmar que la cooperació internacional està en perill d’extinció.

La reivindicació històrica de destinar com a mínim el 0’7 % del pressupost total de les Illes Balears a l’AOD és cada cop un horitzó més llunyà. Però això no sempre ha estat així: no fa tants anys, el 2007, el Govern de les Illes Balears va destinar més de 16 milions d’euros a l’AOD, la qual cosa suposava més del 0’5 % del pressupost total [4]. És a dir, encara no s’havia arribat al 0’7 % però pareixia que hi havia una clara intenció d’assolir aquesta fita. De llavors ençà, l’AOD no ha aturat de disminuir fins a arribar a la brutal retallada del projecte de pressuposts generals per a l’any 2013, en què sembla que es podrien destinar, únicament, al voltant de 2 milions d’euros per a l’AOD.

Pel que fa a la convocatòria de subvencions per a les ONGD de les Illes Balears, cal esmentar que les quantitats de l’any 2011 es varen pagar amb càrrec al pressupost de 2012 i es va eliminar la convocatòria de subvencions destinada a la cooperació per a l’any 2012. Pel que fa al 2013, en aquest moments sembla que tampoc no hi haurà convocatòria de subvencions, fet que a la pràctica suposarà la impossibilitat de realitzar molts dels projectes de cooperació per al desenvolupament de les ONGD.

Curiosament, tanmateix, la falta de doblers és selectiva. No deixa de cridar l’atenció, per exemple, el fet que, en aquests moments, l’actual Govern estigui augmentant considerablement el pagament d’interessos i de capital a les entitats bancàries. En aquest sentit, és igualment sorprenent que la quantitat que es destinarà al Palau de Marivent de Palma durant el 2013 sigui similar a la quantitat destinada per a l’AOD. És a dir, el Govern beneficia un dels sectors responsables de l’actual crisi, el sector financer, i una institució totalment anacrònica en els temps que corren com és la monarquia, a la vegada que retalla impunement en un dels majors reptes de la humanitat: la lluita contra la pobresa. Aquests són només dos exemples que reflecteixen clarament quines són les prioritats de l’actual Govern de les Illes Balears.

Davant d’aquest panorama, no ens queda més remei que passar de la indignació inicial a l’acció. Les ONGD, els partits polítics i la ciutadania en general hem de reaccionar per defensar les persones més vulnerables del planeta. Cal que els demostrem, en definitiva, que nosaltres sabrem estar a l’alçada!