Que no t’hipotequin la vida!

Fina Santiago,diputada del Parlament de les Illes Balears pel grup MÉS

Amb l’esclat de la crisi econòmica i per una de les conseqüències més sagnants que es l’augment de l’atur, centenars de milers de persones han arribat a una situació límit que no els permet cobrir les seves necessitats bàsiques. Segons les xifres d’EAPN, l’octubre de 2012, 1 de cada 5 habitants de les Illes Balears es troba en situació de pobresa. Segons dades de l’EPA publicades el mes de gener, l’any 2012 ha acabat amb 144.100 persones, 39 200 llars tots els seus membres està a l’atur.

Segons les dades del Consell General de Poder Judicial, entre 2007 i 2012 a les illes Balears s’haurien produït 25.000 execucions de hipotecàries i 17.200 desnonaments entre 2008 i 2011. (a l’Estat unes 400.000 execucions hipotecàries).

Les famílies i persones afectades pels desnonaments no tan sols s’enfronten a la pèrdua del seu habitatge, sinó també a una condemna financera de per vida: l’entitat bancària interposa una demanda i s’inicia el procés d’execució hipotecària que finalitza amb la subhasta de l’immoble. Si la subhasta resta deserta ( cosa que en el context actual succeeix en el 90% dels casos), amb la llei vigent l’entitat bancària s’adjudica l’habitatge pel 50% del valor de taxació i continua reclamant el pagament del deute restant, més els interessos i els costos judicials, mitjançant l’embargament de nòmines, comptes, etc.. així com embargament als avaladors.

Aquesta legislació que permet aquest abús, no té comparativa amb les legislacions d’altres països del nostre entorn, sinó que el detall de les mateixes era desconeguda per la majoria de les famílies quan va signar els contractes hipotecaris. Fet que es suma a la publicitat enganyosa amb la qual es va comercialitzar la majoria d’aquestes hipoteques, a la sobrevaloració en les taxacions i al llenguatge de difícil comprensió financera..( els cas de les preferents és també un cas il·lustratiu de l’abús i de la dificultat del llenguatge financer).

Les modificacions que ha fet el Govern de l’Estat per millorar la situació de les famílies han estat escasses i de poca eficàcia centrades més en assegurar les devolucions i el negoci hipotecari de les entitats financeres, que en resoldre el problema de les persones. Decret-Llei 27/2012 de 15 de novembre, de mesures urgents per reforçar la protecció als deutors hipotecaris. Un Decret Llei que no obliga a les entitats financeres a la dació, simplement és un codi de bones pràctiques per intentar evitar el desnonaments i promocionar la mediació. El Reial Decret també limita el perfils de les persones que es poden acollir. Tal com s’esperava, els resultats han estat decepcionant. A finals d’any sols s’havien presentat 568 sol·licituds, de les quals 283 estan pendents de resolució. De les 278 resoltes,sols a 8 casos s’ha produït la dació en pagament; a 44 casos s’ha negociat una reestructuració del deute i 226 han estat sol·licituds rebutjades perquè el deutor no complia les condicions requerides.

El Grup Parlamentari PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA (ara MÉS) ha presentat vàries iniciatives parlamentaries per aconseguir la dació en pagament i evitar desnonaments.

El 9 de juny del 2011 vàrem registrar una proposició no de llei per instar al Govern de l’Estat per promoure una llei que permeti l’alliberament d’un crèdit hipotecari saldant-lo amb la dació en pagament del bé hipotecat. Ho vàrem tornar a presentar el mes de juliol, i el mes de novembre. El partit popular sempre va votar en contra

El 18 d’abril del 2012 vàrem registrar una proposició no de llei per instar al Govern a realitzar totes les mesures necessàries per evitar el desnonaments de totes aquelles famílies que tenguin un pis llogat a l’IBAVI -Institut Balear de la Vivenda- i estiguin en vies de desnonament, conseqüència de la crisi econòmica per no poder pagar el lloguer per mor d’una insolvència sobrevinguda i involuntària. Es va aprovar amb el vot de tots els grups parlamentaris.

El 29 de juny del 2012 vàrem registrar una proposició no de llei instàvem al Govern de l’Estat que exigeixi que els bancs que rebin doblers del rescat europeu estiguin obligats a realitzar la dació en pagament. Que tingués una aplicació des de l’any 2008. I que exigeixin als bancs que rebin doblers del rescat europeu l’obligació de re-negociar,amb les famílies afectades, la hipoteca, en els casos de primer habitatge, Si fos el cas que les famílies opten per la dació en pagament i compleixen les condicions per accedir a un habitatge d’HPO. Es va aprovar amb el vot de tots els grups parlamentaris.

Finalment hem presentat una proposició no de llei que demanem, al Parlament que doni suport al text de la Iniciativa Popular Legislativa, promoguda i presentada per la Xarxa Europea contra la pobresa i l’exclusió social que demana modificar la llei d’Enjudiciament Civil per aconseguir la dació en pagament; i que si el motiu de l’impagament és degut a motius aliens a la voluntat dels hipotecats, sempre que sigui l’habitatge habitual, es pugui convertir en habitatge de lloguer per un període de 5 anys, (el lloguer mai ha de superior al 30% dels ingressos dels afectats) i que aquestes mesures tinguin caràcter retroactiu.

Aconseguir les reivindicació d’aquest Iniciativa Popular Legislativa és una solució raonable i justa per aconseguir el que estableix la Constitució a diversos articles: l’article 47 que determina el dret a l’habitatge; l’article 33 que limita el dret a la propietat privada en compliment de la seva funció social i l’article 24 que garanteix la tutela judicial.