Ajuntaments forts per sortir de la crisi

MÉS per Mallorca

Ningú pot negar que les administracions locals estan necessitades d’una reforma en profunditat. Els Ajuntaments no poden continuar assumint competències, en resposta a les justes demandes ciutadanes, sense una normativa adequada, no poden seguir amb una normativa que no té en compte el fet diferencial dels municipis d’arreu de l’Estat espanyol i sobre tot, no poden seguir essent els parents pobres de la democràcia.

Però aquesta reforma no es pot sustentar amb la mentida del “desorbitat” deute públic dels ajuntaments. Segons dades del Ministeri d’Hisenda el deute públic del 2011 se distribuïa de la següent forma: A l’Administració Central li correspon el 52,1%, a les Comunitats Autònomes el 13,1% i als Ajuntaments tant sols el 3,3%. Pel que es dedueix que els municipis no són els culpables de la crisi econòmica ni del deute públic.

Sinó més bé les administracions locals són les més properes, obertes i sensibles a les demandes de la ciutadania. I les que més poden facilitar la participació de la població a la presa de decisions i donar les respostes més directes i eficaces per a la vida social, econòmica i política dels seus habitants.

I aquesta no és la reforma que proposa el Consell de Ministres. No debades l’anomenada “Ley de racionalidad y sostenibilitat de la Administración Local” està feta pel Ministeri d’Hisenda de Montoro. És una llei que no dóna resposta als problemes endèmics dels nostres municipis sinó que respon a l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que obliga la Unió Europea a l’Estat Espanyol.

Un projecte de llei que als abanderats del centralisme com Rajoy i Montoro ja els va bé per què es tracta d’una vertadera contrareforma i una brutal re-centralització.

Des de la coalició MÉS per Mallorca considerem que aquest projecte de llei no té en compte la Carta Europea de l’Autonomia Local que defensa el principi de subsidiarietat i que està signada per l’Estat Espanyol i alhora és un atac contra el nostre Estatut d’Autonomia i atempta contra la pròpia Democràcia limitant capacitat política i pluralitat democràtica a les administracions municipals.

La tutela als municipis des del centralisme és asfixiant. Obliga a privatitzar aquells serveis ( cementiri, enllumenat, aigües, parcs, biblioteques, etc...) si l’Ajuntament és deficitari. I tots els altres seran clausurats si l’Ajuntament no compleix els requisits d’estabilitat pressupostària. Estabilitat establerta des de Madrid, sense diferenciar el tipus de municipi. I a més converteix els secretaris i interventors en espies al servei del poder central que hauran de dedicar més temps a informar del que fa malament el seu Ajuntament que a treballar per ell.

El menyspreu cap els petits municipis arriba a aberracions com la de retirar dedicacions exclusives a municipis de menys de 1.000 habitants, però en canvi augmenta el nombre d’assessors a municipis grans, assessors triats a dit.

Però aquesta reforma a qui afectarà més és als ciutadans i ciutadanes que veuran com es privatitzen serveis públics i en desmantellen d’altres. Una reforma que afebleix els Ajuntaments amb menys competències, menys democràcia i menys finançament, que suposa un atac als Serveis Públics, a l’Estat del benestar, a la cohesió social. En definitiva prioritza allò privat en front d’allò públic

Tot això des d’un projecte de llei que no ha estat consensuat entre partits polítics, la FEMP, i les distintes federacions de municipis autonòmiques. Solament té el suport del PP i no de tot, com cada dia se posa en evidència a través dels mitjans de comunicació.

Des de la coalició MÉS per Mallorca crèiem que el millor que es pot fer amb aquesta proposta de llei és retirar-la i començar de bell nou. La reforma local que realment necessiten els Ajuntaments passa per un treball des del consens, de conèixer bé quines són les necessitats i les potencialitats dels ajuntaments, clarificant les funcions de cada nivell, i posant els recursos necessaris.

Sense garantir un finançament que cobreixi les necessitats del món local, no cal ni parlar d’una nova llei de règim local.

Volem una nova normativa municipal que vagi precisament en direcció oposada a la presentada per Montoro. Que defineixi quines son les necessitats del ciutadans i ciutadanes que han de cobrir els Ajuntaments i garanteixi el finançament adequat.

Volem ni més ni manco una nova llei de règim local que segueixi la tendència mundial que és precisament apoderar els governs locals, fent-los assumir el protagonisme sobre la vida quotidiana de la ciutadania -urbanisme, habitatge, medi ambient, promoció cultural, serveis socials, amb la cooperació i col·laboració imprescindible entre administracions que permeti eficiència econòmica sense perdre qualitat de prestació de serveis.