Mercat laboral i ideologia

Mercat laboral i ideologia
Rafael Borràs Ensenyat
Membre de l’Ateneu Pere Mascaró

La publicació de les dades de l’enquesta de Població Activa –EPA- del tercer trimestre de 2013 ha coincidit amb la campanya del PP per vendre la irreal idea que estem superant la crisi i que, per tant, anam pel bon camí. Pot ser en els pròxims mesos, per unes dècimes de PIB, ens situem fora de la recessió tècnica. Però, una vegada fora de la recessió econòmica, revifarà l’ocupació digna? Minvarà el tsunami de la pobresa? Es frenarà la decadència de les classes mitjanes? Es detindrà l’agreujament de les desigualtats? Circularà el crèdit per a les famílies, les petites i micro empreses i l’economia social? Acabarà el desmuntatge de l’Estat del benestar? Aquesta és la qüestió. Una cosa és sortir tècnicament de la recessió macroeconòmica i una altra és que puguem albirar una sortida a la crisi social

Això el PP ho sap. Pot ser necessiti fer màrqueting per contrarestar el desgast electoral que li provoquen els casos de corrupció (Bárcenas i altres màfia) o les grans mobilitzacions de resistència a les polítiques de turbo-austeritat i de retallada de la democràcia -marea verda, a tall d’exemple. Sigui com sigui, no cal descartar que més prest que tard tornem viure un déjà vu d’aquell “España va bien” d’Aznar, i el Govern de Bauzá posi en marxa un “Balears va mejor”. En qualsevol cas, i, més enllà de campanyes de màrqueting, que els portaveus del Govern i del PP comentin les dades de l’EPA dels mesos centrals de l’estiu amb una alegria gairebé desbordant, i afirmant que anam pel bon camí, és pura ideologia.

Perquè, què diuen les dades? Que durant l’estiu d’una de les millors temporades turístiques en arribades de visitants l’estimació d’atur és de 105.600 persones. Això és allò rellevant, i no que, com és habitual en la nostra dinàmica estacional, hi hagi un 19,23% manco població aturada que el trimestre anterior (-25.000 persones) i un -13,87% (17.000 persones) menys que el mateix trimestre de l’any passat. Si les estimacions interanuals d’atur baixen és per la baixada de la població activa -les persones en edat de treballar o en disposició de fer-ho. Aquesta població baixa perquè hi ha un fort moviment de sortida del mercat laboral legal de persones estrangeres i d’espanyoles nouvingudes d’altres comunitats autònomes que tornen als seus llocs d’origen.

Aquest estiu de forta recuperació de beneficis de les corporacions empresarials hoteleres, la creació d’ocupació ha estat anecdòtica. Perquè? Idò en el darrer any la població inactiva puja un 7,5%, mentre l’activa baixa un 1,4%; però aquests inactius nous no són, ni prou fer-s’hi, jubilats, són joves i antics actius desanimats. I si, a més a més, resulta que en aquest trimestre hi ha una baixada de 9.000 persones actives que no es pot atribuir a variacions demogràfiques sinó a motius d’immigració del mercat laboral legal, l’augment de 8.000 persones ocupades és un indicatiu d’una creació d’ocupació tan minsa que, com deia més amunt, és gairebé anecdòtica. La realitat és doncs que, en termes homogenis de població ocupada a jornada completa, l’ocupació durant l’estiu de 2013 hauria baixat en relació al tercer trimestre de l’any passat. Això és extraordinàriament rellevant perquè s‘ha de recordar que en els mesos de juliol, agost i setembre de l’any passat la taxa d’atur arribà a ser la més elevada de la història de Balears amb un 19,47% ,la d’ enguany és del 17,02%.

Mentre, la reforma laboral de Rajoy va assolint els seus objectius: el percentatge de persones assalariades amb contractes temporals és del 29,2%; els ocupats a mitja jornada estan per damunt del 13% del total; i els treballadors/es per compte propi (dels quals la majoria són autònoms obligats i precaris) arriben al 18,6% del total. Les polítiques d’austeritat neoliberal també progressen adequadament: l’atur de llarga durada afecta a 59.900 persones (25.600 de més d’un any i 34.300 de més de dos anys); en ple estiu hi ha 26.500 llars illenques amb tots els seus membres actius en atur i cada cop hi ha manco persones aturades amb prestacions.

Deixau-me anotar algunes informacions sobre aquest darrer tema de la cobertura de prestacions de la població aturada de la qual, curiosament, se’n parla molt poc: l’EPA estima que a Balears en els mesos de juliol, agost i setembre 77.717 persones aturades no han tingut cap prestació de desocupació. La taxa de protecció arribà tot just al 26,4%, dos punts manco que l’any passat.

Tot plegat corrobora que els portaveus del PP que diuen que anam pel bon camí ho diuen cínicament i per pura ideologia: “L’Estat neoliberal és neodarwinista, en tant que reverencia la competitivitat i enalteix una responsabilitat individual sense restriccions, al mateix temps que denigra qualsevol impuls que pogués destorbar a les forces del mercat”, escriu, amb molt d’encert, Guy Standing en el seu darrer i molt recomanable llibre titulat “El Precariat. Una nova classe social”.