Artà: recollida selectiva porta a porta

Jaume Alzamora
Batle d’Artà

A partir del mes de febrer el municipi d’Artà iniciarà una
nova etapa en la gestió dels residus domèstics que
consistirà en donar un nou impuls a la recollida selectiva
porta a porta, un sistema més net, més ecològic i
més econòmic.

Tot i que som un municipi que des dels inicis de la
democràcia ha apostat fermament per la defensa i
protecció del territori, havíem quedat una mica enrere
respecte a altres municipis de Mallorca en la separació
i reciclatge de residus, de fet, al 2012 només vam
reciclar el 14% dels residus, quan hi ha municipis que
en reciclen el 80%.

Recollir els residus porta a porta i de manera separada
fa que cada veïnat es responsabilitzi personalment dels
seus fems i s’impliqui en una idea col·lectiva nascuda
de la participació ciutadana. Aquesta implicació fa que
el poble estigui més net i que es puguin retirar els
contenidors que sovint són una font d’olors, renous i
d’abocaments incontrolats. Però com hem dit hi ha dos
avantatges més de fer la recollida selectiva porta a
porta a Artà: en primer lloc és que resulta ser més
econòmic i ens permetrà rebaixar considerablement la
taxa de fems als que separin correctament; i ens segon
lloc, és més ecològic, ja que la separació dels residus fa
prendre consciència a la ciutadania de l’excessiva
generació de residus pel que indirectament es fomenta
la reducció i la reutilització; a més a més la separació
dels residus fa que es converteixi un material que havia
de ser incinerat en una matèria primera. Això té un
doble benefici, reduïm el consum de recursos naturals i
reduïm la producció d’emissions contaminants, de
cendres i d’escòries provinents de la incineració.

Un cop establerta la justificació que ens obliga a proposar
a la ciutadania un canvi d’aquesta magnitud, plantejam
l’estratègia que volem seguir per implementar-ho.
Som conscients que per aconseguir l’èxit no ho podem
fer des de la institució i que hem de facilitar la participació
de la ciutadania. Sobretot, per dos motius importants:
s’ha de tenir el suport col·lectiu a la iniciativa i s’ha
de configurar el millor sistema perquè poguem reeixir
en l’aventura.

Per això, el setembre iniciàrem un seguit de reunions
per exposar als ciutadans i ciutadanes la nostra idea i
millorar-la conjuntament.

Férem trobades amb la ciutadania en general, però
també amb diferents sectors com els comerciants, les
urbanitzacions turístiques, generadors singulars com
edificis plurifamilars, centres educatius o centres
municipals. Varen ser dos mesos de feina de participació
que ens possibilitaren crear un pla municipal de
residus que creim podrà satisfer les demandes dels
diferents col·lectius per assegurar-nos un important
augment del percentatge de reciclatge en el municipi.

Les trobades amb la ciutadania ens permeteren
dissenyar un nou plec de condicions per tal de treure
a concessió el servei de recollida domiciliària de
residus que inclogués les propostes aportades, així
com les que volia exigir l’ajuntament. Així que amb
tota la informació de la ciutadania, a partir
d’experiències d’altres municipis aportada per
l’assessorament de l’empresa Gram Gestió Ambiental,
el mes d’octubre es va anar enllestint el model de
gestió de residus que volíem pel nostre municipi. Bàsicament,
les novetats més importants que s’han incorporat
en aquest model són:

1. Es recolliran, porta a porta, en els nuclis urbans, les
cinc fraccions: paper i cartró, envasos de vidre, envasos
lleugers, matèria orgànica i rebuig. La recollida
sempre serà nocturna, a partir de les 24h, i igual en tot
el municipi. El vidre, per ser origen de renous, serà
l’única fracció que es recollirà de dia.

2. Es retiraran tots els contenidors que hi havia repartits
en el municipi (100 de rebuig i 42 de selectiva). Els
habitatges i negocis ubicats en sòl rústic, a partir d’ara,
hauran de dur els residus al Parc Verd i deixar constància
de la seva visita amb la targeta gratuïta Artà-
Card (s’ha de sol·licitar a l’Ajuntament). En el cas que
es lloguin els habitatges a turistes, se’ls ha d’explicar
com funciona el sistema de recollida de residus i, per
fer-ho, l’Ajuntament ha editat fulls informatius en
diferents idiomes.

3. Per les empreses i comerços, a més de l’horari
general establert, es determinen serveis extres amb
l’objectiu d’ajustar la recollida a la producció i als horaris
d’aquests sectors:
- Envasos de vidre: dilluns al matí
- Paper i cartó: divendres al matí
- Matèria orgànica: dimarts i dijous al vespre (només
de juny a setembre, ambdós mesos inclosos)
Les empreses i els comerços podran anar al Parc Verd
a deixar tot tipus de residus, excepte els voluminosos,
les restes d’obra o els perillosos.

Les empreses i els comerços situats en sòl rústic han
de dur els residus al Parc Verd separats correctament.

4. S’ampliaran els horaris del Parc Verd, on els particulars
podran dipositar-hi qualsevol tipus de residu domiciliari
separat correctament (paper, vidre, envasos,
matèria orgànica i rebuig).

També es podran dur al Parc Verd els residus especials
que no es recullen porta a porta com ara voluminosos,
enderrocs, tòxics i perillosos (piles, uralita, pintures...),
bombetes i fluorescents, residus d’aparells elèctrics i
electrònics, ferralla, oli, roba o restes de poda. Per
entrar al parc verd, s’haurà de presentar la targeta ciutadana
gratuïta ArtàCard, que s’haurà de sol·licitar a
l’Ajuntament.

5. Per al 2014 s’ha abaixat la taxa de fems de manera
generalitzada un 8%. Però el descompte més important
el rebran els habitatges, les empreses i els comerços
que separin correctament els vostres residus.
Per aconseguir-lo, s’han d’inscriure al sistema
d’inspecció tècnica de residus (ITR), amb què es bonificarà
les persones que demostrin que separen bé els
residus. Els descomptes poden arribar a ser d’un 40%
addicional (segons la ubicació i el tipus de local o habitatge).

Per apuntar-se al sistema ITR i gaudir de les
bonificacions, s’ha de presentar una sol·licitud a
l’Ajuntament per a cada habitatge o comerç abans del
31 de gener de 2014.

Un cop ja definit totalment el nou sistema de recollida de
residus, ens proposàrem iniciar una campanya informativa
i de sensibilització ambiciosa que es duria a terme
durant els mesos de desembre i gener. El dia 4 de
desembre es va fer una presentació pública del nou
sistema de recollida, on hi va acudir també la Consellera
Insular de Medi Ambient, la senyora Catalina Soler. A la
reunió hi assistiren més de 200 persones que varen
poder conèixer de primera mà les motivacions per
implantar el nou sistema, com funcionaria i a més, varen
poder recollir tot el material divulgatiu (s’entregava un
poalet per recollir la matèria orgànica, un fulletó informatiu,
un calendari del municipi, un paquet de bosses compostables,
la fulla d’adhesió a la ITR i un magnètic de
resum de tot el sistema).

Després d’aquesta presentació oficial vàrem prendre el
carrer i anàrem, durant dues setmanes, cada dia, a les
diferents barriades dels nuclis urbans per explicar a la
ciutadania la implementació de la nova proposta.

També s’anunciava, en la convocatòria, que s’hi repartiria
tot el material divulgatiu i també compost. Aquestes
reunions/trobades a peu de carrer a les barriades han
resultat ser d’un èxit absolut i, malgrat el fred que hi ha
fet, l’assistència i l’interès que ha mostrat la ciutadania
ha estat molt important (en algunes van venir fins a 120
persones) i ha estat una manera fàcil, pràctica i directa
per tal que els artanencs i les artanenques poguessin
conèixer la informació que l’ajuntament volia fer-los
arribar.

Per acabar la campanya informativa i abans de l’inici del
nou sistema de recollida, ciutadania als veïnats que no
hagin vengut a cap de les convocatòries que s’han
realitzat, s’anirà porta a porta per donar-los les explicacions
i el material divulgatiu.

Tot i això, un cop ja implantat el sistema es farà un
seguiment exhaustiu de les incidències que hi pugui
haver. També es preveu fer un seguiment de la nova
empresa per tal que compleixi estrictament amb el seu
contracte. A més, durant l’estiu es faran campanyes de
sensibilització a les zones més turístiques del municipi,
com la Colònia de Sant Pere, Betlem, s’Estanyol o algunes
zones rústiques perquè és indispensable que els
visitants s’alineïn en el sistema i ens ajudin a assolir els
objectius de reciclatge i protecció del medi ambient.

Per donar més força i cobertura a la proposta és necessària
una normativa local que permeti una gestió eficaç
del sistema. Per això durant el mes de gener es vol
aprovar una ordenança reguladora de la recollida de
residus i neteja del municipi. Actualment, l’esborrany de
l’ordenança s’ha remès a les persones que participaren
en les primeres reunions, als comerços i empreses, a
les entitats i s’ha penjat al web municipal per tal que, fins
aproximadament dia 10 de gener, s’hi puguin fer aportacions
per part de la ciutadania i pugui enriquir-se per
donar solucions a les incidències que puguin aparèixer.

A grans trets aquesta ha estat la tasca que ha realitzat el
municipi artanenc per preparar-se per aplicar un nou
sistema de gestió de residus que, tot i no ser totalment
novedós, sí que implica un gran canvi en els hàbits dels
artanencs i artanenques a l’hora de separar els residus
en els seus domicilis, una tasca que ens farà de ben
segur, esdevenir un poble més responsable, més participatiu,
més net, i més comfortable per aquelles persones
que hi vivim i també per aquelles que ens visiten.