Llei de Finançament dels Consells Insulars: Insuficient i Molt deficient

Joan Font Massot
Portaveu de MÉS per Mallorca al Consell

El passat 29 de Novembre el Govern de les Illes
Balears va aprovar l’avantprojecte de llei que havia de
resoldre definitivament el finançament dels Consells
Insulars. Si en el tràmit parlamentari no sofreix importants
modificacions, ens trobarem amb una llei molt
esperada, que havia de solucionar els problemes de
finançament que històricament han patit els Consells
Insulars, però que no farà més que agreujar-los significativament.

Voldria centrar-me sobre tot en el Consell de Mallorca,
però cal fer una breu anàlisi global per poder fer-nos
una idea més o manco clara de com queda i en base
a quins criteris s’estableix el nou finançament, sobre
tot perquè estic segur que Menorca i Eivissa no poden
estar gens satisfetes dels resultats que els comporta
la nova llei, diferent és el cas del Consell de Formentera,
de creació recent, que va aconseguir en el seu
moment un finançament més o manco adequat i
suficient que la llei li respecta.

Per calcular les quantitats que corresponen a cada
Consell, parteix de la "massa homogènia", és a dir, tot
allò que les diferents lleis i decrets lleis han anat distribuint
i transferint als Consells agafant com a base els
pressuposts de CAIB del 2012. Aquestes lleis són les
següents:

- Llei 2/2002de 3 d’Abril de finançament definitiu dels
Consells Insulars.
- Llei 14/2001 de 29 d’Octubre d’atribució de competències
en matèria de serveis Socials i Seguretat
Social.
- Llei 8/2004 de 23 de Desembre (diversos convenis).
- Disposició adicional 5ena de la llei 12/2005 de pressuposts
Generals de la Comunitat Autònoma referent
al Centre Sanitari "Can Serres" d’Eivissa.
- Decret 106/2010 de 24 de Setembre de transferència
de les competències de caça, recursos cinegètics i
pesca fluvial.

Senzillament s’agafen les quantitats que es varen
preveure al pressupost del 2012 de la C. A. referent a
tots els conceptes de tota la legislació que afecta a les
transferències de competències als Consells Insulars i
a la suma l’anomena "massa homogènia" que servirà
com a base per calcular les quantitats que corresponen
a cada Consell. Per distribuir aquesta "massa
homogènia", es creen dos paquets.

Per una banda el FONS INTERINSULAR DE
FINANÇAMENT DE SERVEIS que puja a
176.729.505’- € que es reparteix sobre la base de la
població relativa de cada territori i aplicant una formuleta
dóna el següent repartiment: Mallorca 74’8%,
Menorca 10’7%. Eivissa 13% i Formentera1’5%. i per
l’altre, el FONS DE COMPENSACIO INTERINSULAR
calculat en base a la població i la superfície de cada
territori que es distribueix de la següent forma: Mallorca
74’7%, Menorca 11’1%, Eivissa 12’8% i Formentera
1’3%. Aquests dos Fons, s’actualitzaran cada quatre
anys en base a les diferents variables quantificades
l’any anterior a l’actualització.

Com a tercer paquet de finançament s’estableix també
un FONS DE CONVERGÈNCIA que es calcula en
funció dels ingressos de la C. A. que pot ser positiu o
negatiu, segons augmentin o disminueixin els ingressos
de la Comunitat i que pel 2014 es fixa de forma
extraordinària en 32.500.000’- € a repartir amb els
criteris dels dos Fons anteriors segons pertoqui.

Aquest és el finançament previst i els mecanismes de
repartiment per cada Consell Insular, si analitzau els
percentatges i els criteris de repartiment, que cada
qual tregui les conclusions que consideri oportunes.

Són 130’5 milions que els Consells han pressupostat i
gastat aquests anys i que la Llei hauria de aportar per
donar cobertura legal a la despesa i poder fer-la efectiva
en la seva totalitat.

Deixant de banda els criteris de repartiment, hem de
considerar que l’any 2012 ja estàvem en plena crisi
econòmica, amb un munt de retallades al pressupost
de la C. A. on no hi havia el Conveni de residències,
per tant, no és l’any adequat com a referent per calcular
la "massa homogènia"; seria molt més correcte i
respondria millor a les necessitats reals dels Consells
agafar d’any de referència el 2008.

No podem obviar tampoc que la Llei no preveu els
efectes de l’entrada en vigor de la nova Llei de Règim
Local del Govern Central que suposarà als Consells
haver d’assumir competències dels Ajuntaments
sense tenir gens clar el seu finançament. El FONS DE
CONVERGÈNCIA pot ser negatiu o positiu pels Consells
en funció dels ingressos de la Comunitat Autònoma
i per tant no garanteix en cap cas que els Consells
puguin cobrir les seves necessitats pressupostàries
mínimes, s’hauria de calcular sempre en funció de les
previsions de necessitats i prioritats dels Consells. Per
altra banda, si be pot ser positiu el fet d’establir un
finançament mínim garantit, queda clar que aquest
serà completament insuficient per cobrir dignament
les emergències pressupostàries dels Consells. Això
si, pel 2014, com a any preelectoral preveu una dotació
extraordinària sense criteris fixa, de 32’5 milions.

Ara, el que consider més greu, és que deixa sense
aclarir ni donar solució a les quantitats percebudes ( o
al manco pressupostades) per part del Govern a
compte d’aquesta llei en els pressuposts del 2008 (28
milions), 2009 (37’5 milions), 2010 (37,5 milions) i
2011 ( 37’5 milions) queden pendents de pagar.

En definitiva, aquest projecte de Llei demostra que
aquest Govern no creu amb els Consells Insulars
perquè deixa sense resoldre molts d’aspectes bàsics
pel seu correcte funcionament i per poder exercir les
seves competències amb les mínimes garanties, posa
pegats momentanis però no resol els problemes reals
de finançament dels Consells i això ens du a perpetuar
l’asfixia econòmica que pateixen actualment.