Un futur millor és a les nostres mans

MÉS per Menorca

Menorca necessita, més que mai, d’una gestió política,
a nivell local i insular, que tengui en compte les singularitats
de l’illa i que sigui capaç, sobretot, d’escoltar allò
que la societat reclama als seus representants, que han
d’estar, sempre, al servei dels interessos col·lectius. En
aquest sentit, MÉS PER MENORCA considera que la
participació ciutadana és, i ha de ser, una eina fonamental
en tot aquest procés. Per tant, el diàleg entre les
administracions i les associacions i entitats ciutadanes
ha de ser constant i fluid, per la qual cosa volem potenciar
tots els òrgans de participació existents i crear-ne
de nous per tal d’assegurar que la presa de decisions
sigui sempre el màxim de consensuada i transparent.

En aquests moments, les directrius del Govern Central
i del de la Comunitat Autònoma, que emanen del seu
laboratori ultraliberal i més dretà, han prioritzat actuacions
de poc o nul valor social, reduint drets i llibertats,
potenciant una austeritat desigual, privatitzant serveis
com a única alternativa per sortir de la crisi; posant
l’accent en els interessos econòmics per damunt de la
majoria de les persones i blindant els grans partits
polítics a costa de la pluralitat i la diversitat social, en
comptes de potenciar el diàleg i el pacte amb els ciutadans.

Així, des de Menorca, s’han impulsat, amb l’excusa de
la crisi econòmica, polítiques contra els sectors més
febles de la nostra societat, contra els drets socials,
contra les llibertats, contra la igualtat de la justícia,
contra el territori, contra la llengua i la cultura. Polítiques
que dibuixen un nou model territorial i de desenvolupament
en què la prioritat és l’urbanisme a la carta i posar
l’interès individual davant del col·lectiu. Un model que fa
aparèixer noves desigualtats i que potencia l’ individualisme
i la competició enfront de la cooperació i que ens
aboca al treball precari i temporal. Unes receptes que,
en definitiva, només fan recular els drets i el protagonisme
de les persones, la seva qualitat de vida, la cohesió
social i territorial o la protecció del territori insular.

En aquest context, hem de destacar la vitalitat que, en
els darrers temps, els moviments socials han tingut a
Menorca. La presa de consciència de la responsabilitat
i de la capacitat individual i col·lectiva en la transformació
social ha permès que moltes persones hagin canalitzat
el seu activisme polític en moviments ciutadans de
tot tipus. I, també, i ho hem de tenir ben clar, a favor
d’una democràcia real i participativa i contra l’actual
sistema de blindatge del poder polític establert.

És entre aquests moviments que, des de fa uns anys
també va sorgir el de MÉS PER MENORCA. Un projecte
menorquinista que té l’objectiu de fer possible que
puguem decidir, des de la nostra illa, sobre qüestions
vitals que afecten el territori i la nostra gent. Menorca és
un subjecte polític que hem de fer créixer sense exclusions,
de forma aglutinadora, participativa i plural
perquè els menorquins tenguin la clau del seu futur. El
menorquinisme polític pot i ha d’actuar de denominador
comú d’un ampli sector social de procedències molt
diverses i de posicions ideològiques diferents. El
menorquinisme polític ha de ser una suma de sensibilitats,
més enllà de la rigidesa de les sigles dels partits
polítics, que tenguin en comú entendre Menorca com el
nucli central de l’activitat política.

Així, a MÉS PER MENORCA, hi conflueixen persones,
alguns moviments socials i un conjunt de partits (que en
aquests darrers anys havien apostat per l’obertura i la
participació des de baix, a partir d’una organització
assembleària), que defensen un model de desenvolupament
i de govern per a Menorca molt semblant i amb
una idea clau: fer confluir la política ciutadana amb la
política institucional. Perquè, recuperar el protagonisme
de la política local i insular i fer canvis profunds, no es
pot fer d’esquena al moviment ciutadà. És per això que
MÉS PER MENORCA valora de forma molt positiva
altres nous processos socials que, a través de la participació,
es vinculen amb noves formes de fer política.

MÉS PER MENORCA vol treballar en projectes i
programes coherents i alternatius, que donin solucions
completes, creïbles i a llarg termini als reptes socials,
democràtics i mediambientals. Integrar els tres aspectes
en les polítiques locals i insular és clau per invertir
en un model socioeconòmic que tengui ben present les
persones, amb principis i mecanismes senzills i directes
de participació ciutadana, horitzontalitat i transparència.

En aquests moments, creix la convicció que l’espai
polític menorquinista, d’esquerres, sobiranista i ecologista
és la clau per als canvis necessaris a Menorca. I
som conscients que, perquè aquest canvi sigui possible,
és necessària l’adhesió de les persones i col·lectius
que comparteixen aquest projecte. Un projecte que ens
ha de permetre recuperar l’esperança. Recuperar, en
definitiva, la capacitat d’una vida digna en el si d’una
societat més justa.

I és amb aquest esperit que avui feim públic aquest
moviment, aquest projecte de MÉS PER MENORCA . I
ho feim amb la intenció de sumar totes aquelles persones
que defensen i creuen en aquesta Menorca que
volem. Amb un esperit positiu i il·lusionant. Perquè, més
que mai, la política local i insular s’ha de fer per a les
persones.