I si el model bo, és el concert?

Josep Valero

He llegit per dues vegades l’estudi Un sistema de cuentas públicas territorializadas para España, presentat sota el patrocini del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. No vull entrar ara en el detall d’algunes de les seves polèmiques hipòtesis de treball, ni en les seves més que discutibles conclusions. Algunes d’elles tan escandaloses com les de no territorialitzar l’impost de societats, que en el seu cas beneficia especialment a la comunitat de Madrid, seu de les grans empreses espanyoles. Però sí he d’admetre que m’han cridat l’atenció les referències als finançaments forals del País Basc i Navarra, i més especialment el cas d’Euskadi.

A Euskadi tota la recaptació tributària la fan les Diputacions Forals. Les Diputacions Forals distribueixen el conjunt dels ingressos finançant la Comunitat Autònoma Basca, el conjunt dels ajuntaments de la comunitat, el seu propi pressupost, i després pacten amb l’estat el que s’anomena "el cupo", és a dir les quantitats anuals que cal abonar a l’Estat, per la part proporcional de les despeses de les competències exclusives d’aquest que els pertoca, els serveis de l’Estat que directament beneficien i s’executen a la Comunitat basca, i els ajustaments que ambdues parts pacten en funció de serveis compartits o realitzats.

Les competències forals específiques, a més de les que tenen com les altres comunitats autònomes, afecten a la gestió tributària i al cadastre, al finançament local, l’habitatge, cultura, carreteres, educació, serveis socials, agricultura, justícia, normalització lingüística, policia autonòmica i pensions no contributives.

Amb ingressos fiscals relatius per habitant, és la quarta comunitat que més ingressa i la primera que més despesa pública relativa per habitant realitza. Pràcticament en tots els indicadors, ja sia amb els ingressos com en criteris de despesa, El País Basc és capdavanter. Fins i tot incorporant els criteris "homogeneïtzadors" dels autors de l’estudi.

Però la filosofia que defensa l’estudi, és la de considerar Espanya com un tot fiscal homogeni, amb les oportunes correccions autonòmiques, i a partir d’aquí, considerar la distribució de la despesa a partir d’una suposada homogeneïtat de serveis que reben per igual tots els ciutadans de l’Estat. D’entrada tan sols el 45.9% de la despesa pública de l’Estat es considera que pugui estar afectada per criteris de "territorialitat". I pel que fa a les comunitats autònomes, tan sols és el 25’3% del conjunt de la despesa pública. Amb aquesta filosofia, i fent quadrar els números, la conclusió és que tan sols "cal parlar de 11.400 milions d’euros, és a dir l’1’1% del PIB espanyol, que es distribueixen entre les regions d’una forma potencialment qüestionable".(sic)

Les altres perles que conclou és que "la meitat de l’excés de la despesa territorialitzable es concentra en les comunitats forals, perquè tenen un finançament regional molt superior a la de la resta del país. L’altra meitat es reparteix desigualment pel territori nacional, deixant al litoral mediterrani i a Madrid, en clara situació de dèficit relatiu per habitant".

No sé per què equiparen els avantatges fiscals de Canàries, Ceuta i Melilla, que tenen un altre tipus d’IVA, amb Euskadi i Navarra, que tenen el mateix sistema impositiu que el conjunt de l’Estat. La diferència és que les comunitats forals recapten els seus imposts i la resta no ho pot fer. En tot cas, si hi ha un guany fiscal especialment a Euskadi, serà o bé perquè son més eficients que l’estat espanyol, o perquè l’estat no sap negociar la quantitat adient "del cupo", o perquè realment l’Estat no pot justificar més del que pot reclamar.

La meva primera conclusió d’aquest estudi, és que la visió política unitarista de l’estat en què es basen els autors, demostra amb els seus propis números, el grau d’ineficiència econòmica del seu model, i que els concerts forals, són per aquelles comunitats que ho poden tenir, una barrera de protecció a la ineficiència general del model centralista de gestió.

La segona és plantejar què passaria si totes o algunes comunitats adoptessin un sistema de concerts econòmics solidaris? Per què no gestionar la tributació pròpia, pactar amb l’Estat el pagament dels serveis estatals i pactar entre les autonomies el fons de solidaritat a repartir entre les més desfavorides? No seria més simple i més estimulant per a millorar l’eficiència de la gestió pública de cadascun dels territoris, que dependre de la "mà invisible i suposadament protectora de l’estat unitari", que fa i desfà el que vol, te dóna el finançament que li va bé, te posa el límit de deute que considera, negocia amb la UE sense tenir en compte les peculiaritats territorials,...No milloraria el sentit d’igualtat i col·laboració entre els diferents territoris?

I la tercera i final, a part de considerar els ajuts específics de correcció de la tarifa elèctrica i de les subvencions a les despeses de viatges de residents i de mercaderies, com han homogeneïtzat el fet insular en la resta de les polítiques estatals analitzades? Igual podem fer un esclafit de rialles.

Aquest estudi aporta informacions interessants i un rerefons d’aposta ferma per un model d’estat unitari, lleugerament descentralitzat. Especialment il·lustratiu de com no cal fer les coses.