El nou pla Sectorial de Residus de Mallorca

Magdalena Palou Cànaves.
Consellera per MÉS al Consell de Mallorca

Dia 8 de gener de 2015 al plenari ordinari del Consell de Mallorca el PP , en solitari, va aprovar inicialment el nou Pla Director Sectorial de Residus de Mallorca. Aquesta aprovació inicial serà definitiva si no hi ha al·legacions, en un mes. Aquest nou pla ve a substituir el que va deixar el PP l’any 2006 i que marcava com a necessàries les noves línies d’incineració 3 i 4. El pla que preveia un continuat creixement de generació de residus i que hem pogut constatar que ni eren tan necessàries ni eren tantes les tones a generar-se. A qualsevol intervenció on es posi això de relleu se la rebat dient que el pla era correcte però no es va comptar amb l’augment de les tones de reciclatge ni, sobretot, amb la crisi.

La llei estatal actual de residus, de 2011, marca que la vigència dels plans ha de ser com a molt de 6 anys, però això a Mallorca “ho tenim fàcil”, i disculpeu el to irònic de l’expressió. El que vull dir és que a Mallorca els plans que puguem fer tenen un corsé molt estret degut a les concessions dels serveis públics insularitzats. La de MAC insular (concessionària del servei públic insularitat de recollida de residus de demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús) i la de TIRME (concessionària del servei públic insularitat de tractament i valorització de residus urbans) tenen ben encorsetades les propostes que pugui recollir qualsevol Pla Director.

Ambdós serveis, via les concessions atorgades pel Consell al seus respectius moments, són els propietaris dels residus municipals que es generin a Mallorca en els seus àmbits respectius. I a canvi d’una tarifa ofereixen el servei de recollida i tractament.

Aquest nou pla té tres trets importants.

1r Per primera vegada agrupa el pla de residus urbans amb el de demolició i voluminosos.
2n Per primera vegada contempla el proper tancament de les línies incineradores 1 i 2.
3r Per primera vegada permet la importació de residus de fora de les Illes Balears.

Pel que fa al punt 1r, una fita important que va marcar el pla de 2006 era la d’abocament zero pel que fa als residus urbans o assimilables a urbans (llots de depuradores, per exemple). Efectivament, ja que la capacitat d’incineració anual és de 730.000 Tn i la producció, també anual, és de 430.000 Tn és evident que tenim abocament zero. Tot es crema i res s’acumula. Però si que hi ha abocaments, i no pocs, de residus de demolició. A camins rurals, a les voreres de les carreteres, a terrenys rústics... El nou redactat obre la porta a la liberalització del tractament dels residus de demolició, perdent de vista que la concessió a MAC insular encara te molts anys de vida. Altra cosa és el preu del servei on si queda molta feina per fer. Cal dir que no hi ha cap informe d’Intervenció ni de Secretaria del Consell que analitzin en profunditat les conseqüències jurídiques o econòmiques que se’n poden derivar cap el Consell de les possibles liberalitzacions dels serveis que s’han dissenyat i que podrien suposar un rescat parcial de les concessions abans que acabi el temps assignat a les mateixes, i per tant un cost econòmic d’indemnitzacions.

En relació al punt 2n, el tancament de les línies incineradores 1 i 2 és una bona notícia. Però no és cap mèrit atribuïble a una preocupació mediambiental del PP. És un tema més legal i d’obsolescència, i sobretot, de cessió del solar on estan construïts els forns incineradors. Quan es va signar el contracte de construcció de la primera estació incineradora es va establir que la vida màxima dels forns seria el 2017. I, justament, també el 2017 acaba la cessió d’ús del solar que EMAYA va fer a TIRME perquè la darrera hi construís les línies incineradores 1 i 2. Per tant, cap preocupació pel medi ambient avala aquesta decisió.

Finalment, pel que fa al punt tercer tenim que el nou pla director PER PRIMERA VEGADA consolida la importació de fems de fora de les Illes Balears. Tots els plans directors que hi ha hagut fins ara recollien ben clar que “no es podran cremar a Mallorca fems provinents de fora de les Illes Balears”. Aquest nou pla recull el que, via esmena d’una llei, ens ha introduït el PP a la present legislatura: la importació de fems de fora de les Balears.

Tot l’exposat ens deixa amb una sèrie d’interrogants importants. Si es tanquen les línies 1 i 2 es perden 350.000 Tn de capacitat de crema de fems, per tant s’hauran de prendre importants mesures i impulsar agosarades polítiques de reducció de residus. A més, s’entrarà en directa incompatibilitat amb la importació de fems. A la vegada, la no importació de fems farà que s’hagin de revisar les tarifes de tractament de residus càrnics (ja que TIRME en va condicionar el preu reduït al fet que es poguessin cremar juntament amb els residus importats, residus codi LER). Tot plegat massa incògnites que haurà de treballar el nou equip de govern del Consell de la mà dels municipis.