Benvolgut Sr. Diputat / Benvolguda Sra. Diputada del Parlament Europeu

Per una resolució sobre el TTIP que anteposi els drets de les persones, el medi ambient i la democràcia als beneficis privats, els règims especials i els desmesurats privilegis per a les grans empreses i inversors.

A la vista de la tasca que vos realitzeu actualment al Parlament Europeu sobre una resolució relativa al Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP en les seves sigles en anglès), ens dirigim a vos en nom d’una àmplia coalició europea de més de 300 organitzacions de la societat civil que compartim una gran preocupació per les amenaces que planteja aquest acord.

Representem a una gran varietat d’interessos públics entre els quals cal assenyalar: la protecció ambiental, la salut pública, els drets civils, l’agricultura, els drets dels consumidors, la protecció de les normes relatives als aliments i l’agricultura, el benestar animal, les normes socials i laborals, els drets dels / les treballadors / es, els drets dels migrants, la desocupació, les qüestions relatives als joves i les dones, el desenvolupament, l’accés públic a la informació i els drets digitals , els serveis públics essencials i la integritat dels sistemes financers, entre d’altres.

Ens complau que al Parlament Europeu s’estigui formant una opinió pròpia sobre el TTIP, i acollim amb satisfacció el paper que ja ha exercit aquest tema en l’organització de debats públics. Instem als diputats i diputades a arribar a un acord sobre una resolució enèrgica en què s’afirmi clarament que el Parlament Europeu rebutjarà qualsevol acord sobre comerç i inversió que no estigui a favor de l’interès públic i amenaci els importants drets adquirits al llarg de prolongades lluites democràtiques a la Unió Europea, els Estats Units i la resta del món.

A aquest efecte, us voldríem transmetre les nostres principals peticions amb vista a les negociacions sobre el TTIP que hem elaborat conjuntament amb els nostres aliats nord-americans, i que es van publicar per primera vegada en una declaració conjunta de la societat civil en el mes de maig de 2014:

1ra Transparència immediata: tots els documents relacionats amb les negociacions sobre el TTIP, inclosos els esborranys de textos consolidats, s’han de fer públics, a fi que pugui haver-hi un debat públic obert i crític sobre el TTIP.

2na. Un procés democràtic que permeti examinar i avaluar els textos objecte de negociació i garanteixi que les polítiques estiguin al servei de l’interès públic, impliquin la participació del Parlament Europeu, contempli l’organització de debats en els parlaments nacionals i inclogui les organitzacions de la societat civil, els sindicats i els grups d’interès.

3a. No a l’ISDS: tota disposició que contempli Mecanismes de Resolució de Controvèrsies Estat-Inversors (ISDS en les seves sigles en anglès) ha de quedar fora de les negociacions, i no s’ha d’introduir cap altre mecanisme (tampoc indirectament a través d’altres acords comercials previs o posteriors) que atorgui drets privilegiats als inversors estrangers.

4a. No al Consell de cooperació reguladora. Totes les regulacions i normatives han d’estar en mans d’òrgans i processos sota control democràtic.

5ena. No a la desregulació de les normes que salvaguarden i protegeixen l’interès públic. Les normatives de la Unió Europea han de respectar i no "harmonitzar" conforme al mínim comú denominador. Entre elles, cal assenyalar les normes socials, laborals i les relatives a la protecció dels / les consumidors / es i la salut pública; la protecció del medi ambient, inclosa la regeneració dels nostres recursos naturals; el benestar animal; la seguretat alimentària i les pràctiques agrícoles ecològiques; l’accés a la informació i l’etiquetatge; la cultura; la medicina; la reglamentació dels mercats financers; la protecció de dades, la neutralitat en les xarxes i altres drets digitals.

L’harmonització no és acceptable si va en detriment de les normes i les salvaguardes acordades democràticament. S’ha d’aplicar de forma generalitzada el principi de precaució.

6ena. No a una major desregulació i privatització dels serveis públics. Exigim l’accés garantit a una educació de qualitat, a l’atenció mèdica i a altres serveis públics, i el dret a triar un procediment de contractació pública que promogui l’ocupació local i les economies locals, l’emprenedoria social, l’economia sostenible, les consideracions socials i estigui al servei de l’interès públic.

7ena. La promoció de pràctiques agrícoles humanes i ecològiques i la protecció de les explotacions agrícoles familiars.

8ena. Les autoritats públiques han de conservar el poder polític i les estructures que es requereixin per protegir determinats sectors sensibles i salvaguardar les normes que són importants per a la nostra qualitat de vida. S’han de respectar i aplicar les normes laborals i ambientals acordades internacionalment. Cal posar fi a la contínua infracció de les normes laborals mitjançant la imposició de multes.

9ena. Cap restricció a les normes de protecció internacionals i europees en matèria de Drets humans.L’escassa informació que s’ha publicat -o filtrat─ en relació amb les negociacions sobre el TTIP, susciten una considerable preocupació per la possibilitat que les nostres peticions no es reflecteixin en la posició que la UE està adoptant a això.

Per exemple:
• Les negociacions estan tenint lloc a porta tancada, sense que s’hagi realitzat una consulta pública àmplia i efectiva. La manca de transparència i procediments democràtics impedeixen que els ciutadans i la societat civil monitoritzin les negociacions i per tant no es pot garantir que es protegeixin els interessos públics. Els grups de pressió de les empreses si tenen accés privilegiat a la informació i, per tant, tenen oportunitats d’influir en les negociacions.

• El capítol proposat sobre la protecció de les inversions, en particular la inclusió d’un Mecanisme de Resolució de Controvèrsies Inversor Estat (ISDS), atorgaria a les empreses estrangeres drets legals per demandar als estats, quan aquestes considerin que les decisions democràtiques adoptades per les institucions governamentals per afavorir l’interès públic tenen efectes negatius sobre els seus beneficis reals o potencials. Aquests mecanismes es basen en sentències dictades per tribunals arbitrals privats i, per tant, menyscaben els sistemes jurídics nacionals, de la Unió Europea i les nostres estructures democràtiques encarregades de formular lleis i polítiques que protegeixin l’interès públic.

• La creació d’estructures i procediments nous de governança antidemocràtica, com ara el consell de cooperació reguladora, que tenen per objecte "harmonitzar les reglamentacions", faria del TTIP i altres acords a "acords vius", subjectes a modificacions continues en secret per les grans empreses i per buròcrates no elegits per la ciutadania. Aquestes estructures antidemocràtiques amenacen de reduir importants reglamentacions destinades a protegir els interessos públics, o amb prohibir futures millores, ignorant les necessitats de la població o el mandat públic.

• L’evidència que es desprèn dels documents dels grups de pressió de les empreses i la indústria, revela que l’èmfasi posat en les barreres no aranzelàries i la coherència reguladora està servint per promoure la desregulació, augmentar les garanties dels inversors, reforçar els monopolis en l’àmbit dels drets de propietat intel·lectual i, en definitiva, accelerar la carrera cap a unes normes mínimes.

Us instem a transmetre un senyal clar i contundent als negociadors que el Parlament Europeu rebutjarà el TTIP i qualsevol altre acord sobre comerç i inversió que vagi en aquesta direcció, perquè no estan al servei de l’interès públic i constitueixen una amenaça als drets i les llibertats fonamentals adquirits al llarg de prolongades lluites democràtiques.