Comissió de Son Espases. Conclusions polítiques i proposta de canvis normatius i III

Fina Santiago
Diputada de MÉS al Parlament de les Illes Balears

El motiu que va generar la primera petició al Parlament d’una Comissió d’investigació de Son Espases per part del Grup MÉS, va ser la informació publicada en premsa l’agost de 2014. L’ex-consellera de Salut, Aina Castillo, declarava davant el Fiscal Anticorrupció que l’ex-president Matas li havia donat instruccions per adjudicar el concurs de construcció i explotació a l’empresa OHL liderada pel Sr. Villar Mir.

Per arribar a les conclusions que vàrem presentar el Grup MÉS ens hem ajustat a la documentació aportada a la Comissió, així com als diferents testimonis de les persones que han comparegut, també fem referència a alguns articles periodístics anteriors a la constitució de la Comissió de Son Espases perquè han estat la base d’algunes preguntes que hem fet. Altres informacions aparegudes als mitjans de comunicació, posteriors a la constitució de Son Espases no han estat utilitzades, tot i la temptació de fer-ho, ja que molta de la informació publicada complementava o confirmava la manifestada davant la Comissió de Son Espases.

Amb tota seguretat, per entendre millor el resum que ve a continuació és convenient que, lectors i lectores, faceu una lectura de l’article “ Son Espases, la constatació de la corrupció II” que va ser publicat al núm 37 de març de 2015 de l’Altra Mirada.

A- Resum de les conclusions en relació a l’expedient administratiu de l’Ajuntament de Palma per a la selecció del terrenys del futur hospital

- L’expedient administratiu estava organitzat i dissenyat, per facilitar que la selecció dels terrenys del nou l’hospital de Mallorca fos una decisió política i no tècnica.

- La finca, seleccionada políticament, era la de Son Espases.
- L’expedient està viciat administrativament per una incompatibilitat d’un dels tècnics que varen participar en la selecció dels terrenys i que un familiar seu tenia interessos urbanístics a la zona.

- Tot i que durant la compareixença de Son Espases no es va poder conèixer com es va transmetre la informació, importants constructors de les Illes varen adquirir finques properes a Son Espases durant el període en el qual es seleccionava i es negociava la compra de la finca de Son Espases.

- La llicència de l’obra es va donar en dos dies generant dubtes, més que raonables, que amb aquest temps es poguessin fer una lectura i una anàlisi acurades de tota la documentació.

B - Resum de les conclusions en relació al funcionament de la mesa de contractació i a l’adjudicació del contracte

- El procediment per a l’adjudicació del contracte de construcció, gestió i manteniment del nou hospital estava dissenyat perquè es poguessin prendre les decisions que es consideressin oportunes, no des de la mesa, sinó per part dels màxims responsables polítics del Govern de les Illes. Això va ser possible degut a què la mesa va estar constituïda per una majoria de representants polítics: sis dels vuit membres. Els sis jeràrquicament lligats al president i als consellers i conselleres. Les decisions s’acordaven de manera fictícia a la mesa, però eren decisions preses a altres àmbits polítics, així:

o El Director de l’Ib-Salut encarregà un estudi per valorar les diferents ofertes abans que la mesa de contractació sol·licitàs aquest estudi.

o El degà del Col·legi d’Enginyers rep una cridada telefònica de la Sra.Cabrer, en aquells moments consellera d’Obres Públiques, informant-li que rebrà la petició de la mesa perquè el Col·legi elabori un informe en relació a les característiques tècniques de les diferents propostes, la telefonada es va fer dies abans que la mesa prengués la decisió.

o La decisió d’enviar al Consell Consultiu és “suggerida” per la consellera Aina Castillo, “suggeriment” que arriba a la mesa a través d’un escrit oficial dirigit en primera instància al director de l’IB-Salut.

- La mesa estava dirigida políticament, de tal manera que haurien pogut seleccionar qualsevol altra adjudicatària si així ho hagués decidit el Govern. La diferència d’un sol punt entre la primera i la segona de les propostes millor situades, s’hauria pogut justificar, si hagués convingut.

- S’ha adjudicat el contracte públic més important de la Comunitat Autònoma amb decisions poc consistents i influenciables. La publicació al diari El Mundo de la possible adjudicació a OHL, impedeix que el dia assignat per a què s’adjudiqués el contracte, dia 26 de juliol de 2006, es produís l’adjudicació. Fins aquell dia tot apuntava que la seleccionada seria OHL.

- Dels cinc informes sol·licitats per la mesa, quatre seleccionaven l’UTE liderada per OHL per a ser l’adjudicatària, la qual cosa coincideix amb les declaracions realitzades per la Sra.Castillo al fiscal anticorrupció, segons la informació publicada al mitjans de comunicació.

C- En relació a la construcció de l’Hospital de Son Espases

Hi va haver una paralització de les obres. Aquesta paralització va ser una decisió política, tal com recollia l’acord de governabilitat de la legislatura 2007-2011. El Consell de Govern va donar l’ordre a l’Ib-Salut que valorés la conveniència de paralització de les obres.

Durant aquesta paralització es va intentar evitar la continuació de l’Hospital a la finca de Son Espases. Es va descartar la paralització definitiva perquè es va valorar que suposaria un sobrecost d’uns 135 milions d’euros i un retard d’entre tres i quatre anys. La decisió de continuar les obres a Son Espases mai es va acordar en el Consell de Govern. El Bloc sempre es va manifestar en contra de la construcció de l’Hospital a Son Espases.

Una vegada reiniciades les obres de l’Hospital, es va fer un modificat del Contracte de concessió per millorar el Pla Funcional que datava de l’any 2001 millorar la sostenibilitat de l’edifici, protegir millor l’entorn i protegir el territori.

Aquest modificat va suposar,entre d’altres:

- Disminuir l’alçada de l’edifici industrial i apropar-lo a l’ hospital.
- Compliment del Codi Tècnic de l’Hospital, que suposava fer l’edifici més sostenible i un estalvi energètic.
- Adaptar l’edifici a una millor accessibilitat. Adaptació de tots els banys de l’hospital, rampes d’accés, aparcaments de reserva, eixamplar les portes de les habitacions.
- Augment de quiròfans de cirurgia major.
- Àrea d’urgència per a traumatologia.
- Unitat de trastorn de conducta alimentària.
- Unitat de patologia infecciosa.
- Espai d’investigació biomèdica i altres

El modificat va suposar un increment de 69 milions de nova inversió i equipament. La inversió a 29 anys va passar de 1.636 milions d’euros a 1.794 milions d’euros. Aquesta quantia inclou totes les despeses no clíniques i el manteniment.

S’ha constatat que l’any 2007 no estaven planificats els accessos per arribar a l’Hospital. Per indicacions tècniques es va optar per fer l’accés conegut com a Pont de Son Espases. Es va optar per aquesta infraestructura per garantir que quan s’inaugurés el nou Hospital l’accés al mateix fos viable.Un pont que, segons indicacions tècniques, amb la legislació vigent no necessitava l’estudi d’impacte ambiental. El finançament d’aquest pont estava inclòs en el Conveni de Carreteres amb el Ministeri d’Obres Públiques

L’Ajuntament de Palma no va poder aplicar la bonificació d’un 95% de l’impost sobre instal·lacions i obres, perquè no s’havia sol·licitat adequadament ni per l’empresa adjudicatària ni pel Govern del President Matas. S’havia d’haver pagat, i en conseqüència sol·licitar la bonificació, tres mesos després de la concessió de la llicència d’obra, i no es va fer.

Es va protegir la zona a través de la Llei 4/2008 ampliant la zona d’equipament comunitari sanitari.

D- En relació a la paralització de la reforma de Son Dureta

Va ser una decisió política i sense suport d’ informes tècnics. Cap dels compareixents ha pogut justificar el motiu de la paralització de les obres de la reforma de Son Dureta. Alguns com el Sr. De Santos o la Sra. Cirer fan referència a opinions, però no hi cap informe tècnic que justifiqui la inviabilitat de la reforma.

L’empresa Dragados va rebre la indemnització d’1.200.000 euros. Tal com ho va confimar el Sr Esteban Rodriguez gerent de Dragados a les Balears.

Propostes de canvis normatius

A partir de tota la informació recopilada, a través de la documentació i les compareixences de la Comissió de Son Espases, el Grup Parlamentari MÉS creu que és necessari, com a mínim, reflexionar sobre diversos aspectes que s’han mostrat molt millorables, ens referim a:

1 - La modificació de la normativa que regula la composició de la Mesa de Contractació

Modificació de la normativa legislativa autonòmica que permet que una Mesa de contractació tengui una majoria de càrrecs polítics o de lliure designació.

Que aquesta revisió inclogui l’obligatorietat que les Meses que hagin d’adjudicar contractes, amb una quantia igual o superior a 200.000 euros, siguin gravades i sigui arxivada la gravació. Aquesta gravació donarà més garanties, generarà mes confiança i també obligarà a un major compromís i objectivitat per part dels components de la Mesa. La tecnologia ho permet fer i no ha de resultar dificultós el seu arxiu o custòdia.

Que l’acta d’adjudicació faci constar el vot motivat de cada membre de la Mesa.

2 - La modificació de la Llei Ambiental de Balears de 2006 i la Llei de Carreteres de l’any 1990.

Cal revisar les diferents lleis i normatives perquè les estructures com el pont de Son Espases i altres que s’han fet, precisin d’un informe d’impacte ambiental.

3 - Revisió de la llei d’incompatibilitats

L’abusiva externalització de serveis, que l’Administració pública està realitzant, fa que molts professionals, tècnics i empresaris de les empreses adjudicatàries tenguin accés a molta informació administrativa sense que se’ls apliqui cap incompatibilitat. Durant l’exercici del càrrec i desprès d’un període de carència

S’hauria de revisar la normativa referida a les incompatibilitats, especialment a aquells contractes de serveis públics de concessions de molt llarga durada i/o de quanties econòmiques molt elevades.

Per la informació obtinguda durant la Comissió d’Investigació de Son Espases, i per la informació que publiquen els mitjans de comunicació sobre les declaracions que fan davant del fiscal o davant dels jutges, aquestes i altres persones, el grup MÉS està convençut que el "Cas Son Espases" ha sigut un dels casos més vergonyosos de la corrupció política que va caracteritzar la legislatura 2003-2007, presidida pel Sr Matas i el seus Consellers i Conselleres.

El conjunt de tot els casos de corrupció lligats amb el Partit Popular durant la legislatura 2003-2007, alguns amb condemnes fermes, i altres amb processos judicials, com és el cas de Son Espases, apunten a suficients indicis per parlar de delinqüència organitzada.

Segons La Unió Europea (Enfopol,161/1994) es pot delimitar conceptualment el crim organitzat sobre la base d’onze criteris, dels quals s’han de complir al manco sis per poder considerar delinqüència organitzada. Aquets indicadors són:

1− Col·laboració de més de dues persones.
2− Distribució de tasques.
3− Actuació continuada o per temps prolongant.
4− Utilització de formes de disciplina i control intern.
5− Sospita de comissió de delictes greus.
6− Operativitat a l’àmbit internacional.
7− Utilització de violència u altres formes d’intimidació.
8− Ús d’estructures de negocis o comercials.
9− Activitats de capital.
10− Exercici de la influència.
11− Recerca de benefici o poder.

Valoreu ara sinó és així.