Formentera - Candidatura al Consell i al Parlament

Què es Gent per Formentera?


Presidenta d’Amics
És una organització política
independent d’esquerra progressista
d’obediència formenterera,
d’àmbit d’actuació autonòmic i
que té com objectiu prioritari de la
seva acció política la defensa
dels interessos i la satisfacció de
les necessitats de les ciutadanes i
ciutadans que integren la majoria
social de l’illa de Formentera.

Les seves principals directrius ideològiques són:
Medi Ambient i Territori. Les característiques de l’illa i el
model que defensen, exigeixen mesures que restringeixin
al màxim el consum de territori. Volen impulsar els
habitatges de primera residència i preservar el sòl rústic,
les àrees naturals i les zones protegides.

Model socioeconòmic. Defensen que puguin
participar-hi en els beneficis generats per l’activitat
econòmica, equitativament els treballadors i els petits i
mitjans empresaris. Amb ingressos necessaris, condicions
laborals adequades, accés a un habitatge digne, i
uns equipaments culturals, educatius, i serveis sociosanitaris
públics gratuïts i de qualitat. Cal potenciar una
economia de base igualitària arrelada a Formentera i
que funcioni en harmonia amb el volum físic i humà de
l’illa.

Identitat. L’espai físic insular delimita la identitat com a
formenterers, però no exclou els seus vincles de pertinença
a àmbits més amplis. Aquest és un marc dinàmic
i per tant aquesta identitat no pot ser essencialista,
monolítica, immòbil ni excloent. Aquesta identitat insular
ha de ser el pal de paller d’un insularisme cívic i social.
Llengua i cultura. La llengua pròpia de Formentera és
el català i ha de ser la llengua comuna de tots els formenters
i les formentereres, sense perjudici d’altres drets
lingüístics individuals. Ha de ser la llengua vehicular i ha
de ser utilitzada preferentment per les institucions públiques.
S’ha de preservar i difondre el patrimoni cultural,
arquitectònic i etnològic formenterer.

Relacions institucionals i acció política. Aquestes
fites s’assoliran amb una força política d’esquerra insularista
d’obediència formenterera, tot buscant acords amb
les forces polítiques que en un major grau subscriguin
els nostres eixos programàtics. Caldrà assolir per a l’illa
el nivell d’autogovern necessari per fer la Formentera
que volen els formenterers.