El pla estratègic de l’Ateneu Pere Mascaro

Josep Valero

Prem aquí per anar al pla estratègic

Es poden fer canvis transformadors des d’unes institucions concebudes per mantenir l’ordre econòmic i
polític existent? Aquesta pregunta la formulà David Abril
en la xerrada de presentació del pla estratègic de
l’Ateneu Pere Mascaró (posar el link del conjunt del Pla)
i que es realitzà a Can Alcover el passat 8 de juliol.
Recordava el pensament de Marx quan deia que l’estat
és sempre una estructura de poder d’una classe i mai
un poder neutral asèptic.

David Abril insistí en què no era suficient guanyar unes
eleccions per canviar radicalment les coses. El pensament, la cultura, els valors, el sentit comú majoritari
entre la població, està influït per moltes variables i la
seva dinàmica no té res a veure amb els calendaris
electorals. Pot haver-hi molta gent que vota a la contra,
per acabar amb una situació que no li agrada, però no
està clar que estigui disposada a acceptar els riscos
d’un programa agosarat de canvis, o pel contrari, vol
anar més enllà del que realment es pot, amb una correlació de forces determinada. La majoria electoral és
una condició necessària per avançar cap el canvi, però
la gestió des de les institucions per si mateixa, no és
una condició suficient per garantir el canvi social.

Aquesta idea de fons està present en el vuit folis del Pla
Estratègic de l’Ateneu que presentà Miquel Rosselló als
assistents. Després de repassar les activitats realitzades des dels cinc anys de la seva creació, fer una petita
avaluació dels encerts i les mancances del període, es
detallen unes ambicioses propostes per orientar les
tasques en els propers quatre anys. No és aliena a
aquesta ambició, el canvi polític produït en les passades eleccions municipals i autonòmiques. Per una
banda el canvi permet obrir moltes portes per realitzar
activitats o tenir els suports bàsics per endegar projectes innovadors. Per altra, amb coherència amb
l’expressat en els paràgrafs anteriors, la lluita d’idees
serà més viva que mai, i el paper d’una entitat com
l’Ateneu, és fa del tot necessària.

El Pla s’estructura en sis grans àrees de treball. La
seva execució dependrà de la quantitat de gent que de
forma voluntària hi participi, dels mitjans materials
disponibles i de la capacitat d’organització dels
diferents grups de feina a constituir.

La primera àrea a la qual es dóna prioritat és la
d’anàlisi de la realitat i elaboració d’alternatives. Partint dels grups de feina ja existents o de la possibilitat
de crear-ne de nous, es pretén impulsar espais de
treball específics sobre la necessitat d’un nou model
de desenvolupament productiu a les Illes, el de debat
sobre la renovació i enfortiment del sindicalisme de
classe, un espai d’Història, un altre d’aprofundiment
sobre la nostra realitat nacional, un espai de reflexió i
dinamització per promoure mitjans de comunicació de
País, un espai per promoure la participació ciutadana,
un niu de projectes i un espai d’igualtat.

La segona àrea seria la de seguir promovent debats,
tertúlies i divulgació de treballs i publicacions d’interès.
La tercera àrea seria la de formació que aposta per la
creació d’una Escola Oberta Ciutadana destinada a la
societat civil progressista i als militants polítics de
l’esquerra sobiranista i eco-socialista.

La quarta àrea és la de relacions socio-polítiques amb
altres entitats. Es dóna prioritat a l’articulació estratègica de feina amb la Fundació Emili Darder, fruit de la
qual és l’edició conjunta de la revista digital L’Altra
Mirada, la planificació i execució dels cursos de formació, organització de debats, etc. L’Ateneu no vol ésser
tan sols un laboratori de debat d’idees teòriques, sinó
que s’implica amb altres entitats en la realització de
projectes comuns, campanyes de denúncia, compartint recursos...L’Ateneu té vocació de ser també una
entitat activa i cooperativa de la societat civil progressista de les Illes. Som socis de la Red Renta Básica de
l’estat, de Fiare Banca Ética, Ona Mediterrània, Associació Mercat Social de les Illes Balears...Participam
en la plataforma contra el TTIP, estam en el secretariat
del Consell de la Societat Civil de Mallorca, participam
en els actes unitaris sobre memòria històrica...

La participació activa de l’Ateneu a l’Institut Triangle de
Mar Blava d’àmbit de Països Catalans és un altre dels
objectius marcats. També es pretén desenvolupar les
relacions amb la Universitat de les Illes Balears, iniciades amb la signatura del conveni de col·laboració
aquest curs passat. La UIB està cridada a desenvolupar un paper social molt més ric i molt més útil per al
conjunt de la societat de les Illes en aquesta legislatura progressista. Volem contribuir amb la nostra petita
aportació a ajudar a fer-ho possible.

La cinquena àrea de feina seria la de comunicació. Es
basaria amb una modernització de la nostra presència
a la WEB i un millor aprofitament de les possibilitats de
les xarxes socials. Consolidar el projecte de L’Altra
Mirada amb la creació a totes les Illes de grups insulars
de redacció, establir una xarxa estable de contactes i
corresponsals en els Països Catalans i en les diferents
esquerres sobiranistes de l’Estat, ampliar l’abast del
projecte de la revista amb la possibilitat d’incorporar
noves opcions de vídeo, televisió per internet o canal
de notícies diàries, millorar i exemplar els canals de
distribució de la revista.

Així mateix se pretén crear un mitjà de comunicació
alternatiu i autogestionat amb visió crítica. Un portal de
notícies diàries amb programació de televisió a la carta
i accés a l’Altra Mirada. I seguir en l’edició de publicacions pròpies, que aportin
nous coneixements de la nostra realitat, en la mesura
de les possibilitats econòmiques.

La sisena àrea seria la d’assegurar l’administració
interna, els recursos financers i el suport logístic a les
diferents iniciatives en marxa. L’organització i
estructuració dels diferents graus de participació
voluntària dels amics i col·laboradors de l’Ateneu, és
una qüestió clau, a l’hora d’endegar projectes nous,
consolidar els existents i avaluar les propostes de
millora del funcionament de l’entitat.

El debat posterior a la intervenció de David i Miquel, fou
prou ric i interessant. Es recolliren noves idees i suggeriments que s’incorporaran al redactat del Pla Estratègic. Quedà clar que l’Ateneu aspira a ser un lloc obert
de trobada de gent amb inquietuds d’esquerra transformadora, ecologista, feminista, pacifista i defensora dels
drets col·lectius dels pobles i de les seves senyes
d’identitat. No és una entitat de partit, malgrat no sia
neutral en la seva vocació d’aspirar a transformar la
realitat. Es reflexionà sobre el què convé intervenir com
Ateneu i el que correspon als àmbits d’acció política
més partidària, precisament per aquesta vocació de
l’Ateneu d’ésser un projecte més obert, que ha de poder
permetre una major llibertat de contrasts i de debats en
el si del propi Ateneu.

En la picada posterior molts dels assistents comentaven si no era massa ambiciós el Pla Estratègic presentat. Tots pensam que així és. Però si cal ser coherents
amb el que deia David en la seva intervenció inicial,
recordant a un pedagog peruà, sols tenen dret a ser
utòpics, aquells que fan del seu dia a dia, un camí pràctic en la recerca de l’ansiada utopia.

Ja duim cinc anys de feina en aquest camí. Et convidam a seguir-lo fent amb nosaltres. També ens
ajudaràs a dibuixar col·lectivament alguns dels
dissenys i dels perfils, d’aquesta encisadora utopia de
l’alliberament, que ja ens permet ésser personalment
lliures, malgrat les cadenes econòmiques i socials, que
encotillen encara els nostres moviments.

Documents adjunts