L’Altra Mirada supera el número 40

Miquel Rosselló

Consell de Redacció de l’Altra Mirada

L’Altra Mirada que teniu a les vostres mans o aquest
article que llegiu, corresponen al número 41 del mes de
juliol. Amb aquest motiu el Consell de Redacció va
celebrar el passat sis de juliol una reunió ampliada a
amics i col·laboradors per fer una l’avaluació de la
nostra revista digital.

Després de l’aparició amb regularitat mensual del
número 40 era un bon moment per fer aquest debat.
Però sobre tot allò que preteníem era iniciar un debat
sobre el futur de la revista, partint de l’experiència
acumulada i contemplant, a l’hora de fer aquest debat,
la nova situació política creada després de les darreres
eleccions autonòmiques i municipals.

Les distintes intervencions feren referència a la
valoració que mereixia aquests quasi quatre anys de
l’Altra Mirada. Se valorava molt positivament haver
arribat als quaranta números amb una activitat
totalment voluntària.

Quant al paper jugat per la revista se destaquen tres
aspectes principalment: Haver ocupat modestament un
espai en el debat d’idees de la nostra societat. Donar la
veu a moviments socials i entitats de la societat civil. I
ajudar a visualitzar i divulgar experiències tant de
municipis com d’entitats de la societat civil.

També en el capítol de les fortaleses situàrem l’activitat
del grup menorquí i la regularitat alhora d’assegurar les
dues seccions que es comprometeren a escriure.
I no se pot tampoc menysprear el nivell de difusió
aconseguida a traves de la distribució directa de quasi
3000 correus electrònics, així com de la pàgina
www.laltramirada.cat, i de les xarxes socials.

Dins el capítol de les mancances situàvem la poca
presència, en general, de noticies o esdeveniments de
l’Estat Espanyol, la UE i a nivell internacional.
També l’absència d’un grup de redacció tant a Eivissa
com a Formentera i la necessitat de millorar els temps
en la composició, augmentar la difusió i dominar molt
més les xarxes socials.

De cara al futur de l’Altra Mirada, en general coincidí-
rem en mantenir el caràcter de revista d’esquerres,
ecologista i soberanista però lluny d’esser un òrgan
partidari se vol obert, molt ampli, amb tota la riquesa i
diversitat que té i en conseqüència la revista ha de
donar cabuda, com fis ara, a un ampli i plural ventall de
col·laboradors, que serà necessari anar eixamplant
progressivament.

Consideràrem molt important seguir jugant un paper de
difusió i popularització d’experiències positives i creatives de la societat civil i de les administracions locals,
així com donar la paraula a les organitzacions socials i
a les lluites populars i ciutadanes.

També se considerava necessari incrementar el debat
ideològic i donar cabuda al debat d’aspectes substancials que s’hauran d’afrontar en la nova situació política:
Eco-taxa, renda mínima garantida, model de RTV
pública, el futur del turisme, canvi de model de desenvolupament, model energètic, ètica i participació ciutadana i molts d’altres.

Així com donar major espai a la situació política i social
de l’Estat Espanyol, de la UE o internacional per arribar
a totes les Illes partint de la sobirania dels grups de
col·laboradors insulars.

Conscients que aquest debat era el començament d’un
més ampli i profund s’acabà la reunió amb el compro-
mís de fer una nova assemblea per la tardor.