Campanya “Repensem Mallorca” del Consell

Jaume Alzamora Riera*

Director Insular de Participació Ciutadana i Joventut*

D’acord amb el pacte de govern signat entre les diferents forces polítiques que governen el Consell de Mallorca, es marquen una sèrie d’eixos de treball, el primer dels quals és la Participació, transparència i bon govern, el que deixa ben clar que hi ha una voluntat clara i ferma d’impulsar els temes de participació i transparència. Quan es negocia l’organigrama del funcionament del Consell, a més, es crea la Direcció Insular de Participació Ciutadana, que serà l’encarregada de gestionar aquests objectius.

El pacte, dins dels Acords pel Canvi, estableix que: el nou govern del Consell de Mallorca ha d’efectuar un canvi de cultura i model a Mallorca que permeti a la ciutadania conèixer, participar i col·laborar en la gestió dels assumptes que els afecten, evolucionant del govern per a la ciutadania, al govern amb la ciutadania.

El Consell de Mallorca ha de ser el govern dels mallorquins i les mallorquines, una institució de referència per a tots els ciutadans i ciutadanes perquè és la que gestiona competències cabdals com són els serveis socials, les infraestructures viàries, la cultura, l’esport o les polítiques per a la joventut. Aquest govern insular només podrà donar resposta a les demandes del nostre temps si és transparent en tota la seva gestió, i connectat permanentment amb la ciutadania a través de la creació d’eines i espais de participació ciutadana.

Per aquest motiu, poques setmanes de prendre possessió el govern, es va idear la Campanya “Repensem Mallorca” que tenia com a objectius principals apropar la institució a la ciutadania, recollir les propostes i demandes de les entitats socials i confeccionar un full de ruta per donar cabuda i resposta a les peticions ciutadanes.

Aprofitant les visites institucionals que el President del Consell realitzava als municipis, es varen convocar també les associacions i entitats per donar-los a conèixer la campanya i el pla de participació “Repensem Mallorca”.

Entre el 29 de setembre, inici de les visites, i el 20 d’abril, quan s’acabaren (amb una aturada durant la campanya electoral per les eleccions del 20 de desembre), s’han visitat 52 municipis (i l’entitat local menor de Palmanyola), on han participat gairebé 500 entitats que ens han facilitat les seves dades i ens han expressat les seves propostes.

En aquestes visites, a més de la part institucional en què la delegació del Consell de Mallorca es reunia amb l’equip de govern municipal i l’oposició, s’ha realitzat una trobada oberta amb els representants de les associacions i entitats de cada municipi. Així, el Consell de Mallorca s’ha acostat als ciutadans i a les ciutadanes de l’illa. No ha quedat tancat entre les parets de Palau Reial o de General Riera. Ha anat a cercar les seves problemàtiques i demandes municipi a municipi. La ciutadania mallorquina ha pogut exposar personalment les qüestions del seu interès al president del Consell de Mallorca, als consellers executius o els directors insulars.

El resultat més important de la primera fase de la campanya és que s’ha aconseguit un diagnòstic de quines són les demandes i les principals problemàtiques de les associacions mallorquines.

Per realitzar la configuració de les principals demandes realitzades per les entitats per àmbits, s’ha organitzat la informació obtinguda a través del formulari que s’entregava en els àmbits següents: participació ciutadana, medi ambient, joventut, inclusió social, igualtat, gent gran, esports, educació, cultura, caça, artesania i altres (si consideraven que no es podien emmarcar en cap dels anteriors àmbits). Cal remarcar, que el criteri per definir-se en un àmbit concret, d’acord amb el seu objecte o finalitat, ha estat de les pròpies entitats.

Així, doncs, s’ha elaborat un document que estableix quines són aquestes demandes, per àmbits, que han fet les associacions. Algunes de les més destacades podrien ser: locals i espais per fer activitats; promoure intercanvis entre entitats de diferents municipis que treballin en el mateix àmbit; promoure, catalogar i senyalitzar els camins públics; mantenir i ampliar la xarxa de refugis; habilitar llocs d’acampada per als joves; coordinar els serveis socials entre Consell, ajuntaments i entitats; concertar més centres que prestin serveis socials; agilitzar i millorar el sistema de pagament de les ajudes a les associacions de gent gran; millorar el manteniment de les instal·lacions esportives i fomentar l’esport base; millorar el manteniment de les infraestructures escolars i els programes entre escoles, famílies i serveis socials; més suport a la nostra llengua, cultura, tradició popular i patrimoni o fomentar el producte local i artesà.

I aquest document servirà per establir el full de ruta que marcarà en els propers anys les polítiques del Consell de Mallorca, més enllà d’aquesta legislatura. S’hi marcaran els objectius a curt, mig i llarg termini en els diferents àmbits dels què han vengut les propostes. Des del Consell pensam que som el govern de la gent i volem governar amb la gent mitjançant aquestes propostes en el procés participatiu. El Consell té vocació no només de ser l’autèntic govern de Mallorca sinó també una institució útil als ciutadans que planeja a llarg termini, no improvisa, amb la participació dels ciutadans i ciutadanes.

A més, es crearà un cens d’entitats ordenades per àmbit i des del Consell se’ls informarà de qüestions d’interès com convocatòria de subvencions, canvis de normativa, activitats que siguin del seu àmbit, etc.

Per aconseguir aquest objectiu, la informació recollida es transmetrà als departaments corresponents del Consell de Mallorca. Una vegada allà es determinarà com dur a terme aquestes demandes i establir-ho en el full de ruta. En el cas que la proposta o demanda sigui competència d’una altra administració s’intentarà exercir el paper de mediador o coordinador.

De totes maneres la campanya no està conclosa, ja que estam pendents de fer les visites al municipi de Palma que, pel fet de ser el municipi més poblat i la capital de Mallorca, és necessari que la campanya “Repensem Mallorca” s’adapti a les seves característiques. En properes setmanes s’iniciaran els contactes amb les entitats per fer-les partícips de la campanya.

Per acabar, és la intenció de l’equip de govern del Consell (President, consellers, directors insulars) tornar fer una roda de visites quan els projectes ja s’hagin posat en marxa per donar compte de quines han estat les actuacions del govern insular per solucionar les demandes i problemàtiques que havien formulat ajuntaments i ciutadans.

El compromís del Consell de Mallorca és amb la ciutadania. I això és el que ha gestat, desenvolupat i mogut la campanya Repensem Mallorca.

Documents adjunts