Estat actual de la innovació i investigació a Balears

Josep Lluís Pons*

Director general de Recerca i innovació*

Avui encara, el sistema de ciència i tecnologia de Balears es troba baix l’impacte d’una crisi econòmica global i local desplegada en diverses fases des de fa més de 6 anys. Des de la primavera del 2010 la crisi es va agreujar a la Unió Europea, on es fixà com a prioritat solucionar la crisis fiscal del sector públic. Aquesta situació es va afrontar amb severes polítiques de consolidació fiscal aprovades per la troika (FMI, BCE i UE) que tan directament han afectar als països del sud de la UE.

Tot això ha afectat directament al Sistema de Ciència i Tecnologia (SCT) de Balears d’una forma molt negativa, ha suposat un clar descens, dels ja per si mateix pobres, indicadors de la inversió en R+D+i des de l’any 2011.

De fet, la crisi econòmica ha afectar de forma molt directa la consolidació de projectes empresarials innovadors que ja s’havien iniciat abans de la crisi i que per la mateixa, no s’han pogut desenvolupar, sobre tot degut a la manca de finançament i consolidació de la incipient estructura empresarial. I això s’ha produït de manera generalitzada pel conjunto de Sistemes Regionals de Innovació (SRI) a l’Estat espanyol, no només a les Illes Balears. Amb tot això, si és ben cert que Balears es troba al bloc 17/17 respecto al conjunto de CCAA en quant a despensa en I+D sobre PIB, en canvi, el seu Índex D’Eficiència (IE) la situa en el bloc 9/17, es a dir, presenta un major grau d’eficiència relativa respecte a la mitjana de SRI.

A més, Balears ha anat baixant cada any en el rànquing autonòmic de creixement i benestar social. La reacció ha de consistir en reorientar els recursos de les activitats econòmiques cap al coneixement com a via per avançar i garantir que s’assumeix el repte de lligar fortament el creixement i benestar present i futur. S’han de buscar fórmules amb l’objectiu de produir i vendre amb més eficiència, i la clau resideix en la recerca, la transferència del coneixement, la tecnologia i la innovació.

La Unió Europea ha definit l’estratègia competitiva per fer front a la crisi econòmica internacional amb el pla d’acció ’Europa 2020. Una estratègia per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador’ i amb l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent en Investigació i Innovació RIS3 (Research and Innovation Smart Specialisation Strategy). Aquesta estratègia reafirma en el principi que la Unió Europea no pot continuar competint en preus, costos laborals baixos i augment de la precarietat laboral. La resposta passa per la necessitat d’augmentar la qualitat de la producció i la competitivitat de l’economia europea i per millorar la productivitat del teixit productiu. Tot això s’ha d’aconseguir mitjançant inversions intel·ligents procedents tant del sector privat com del sector públic, per tal de fer més efectiva la transferència tecnològica, la dotació de capital humà i la formació en noves tecnologies.

En aquest sentit, el Govern Balear, resultant de les eleccions celebrades el passat 24 de maig del 2015, considera vital reforçar l’estratègia RIS3 de Balears, per la qual cosa ha iniciat un procés d’anàlisi de la mateixa, del qual es desprèn que l’actual RIS3 de Balears té un ampli marge de millora en l’apartat de diversificació de l’economia balear, la potenciació del sector científic tecnològic, la promoció d’un nou model turístic de qualitat d’acord amb el nivell de desenvolupament de la regió i que eviti la pressió demogràfica a les Illes i l’exportació d’aquest saber fer.

A Balears no podem oblidar el poder tractor que exerceix el sector turístic sobre les activitats emergents de noves empreses de serveis d’alt valor afegit, a partir de les TIC aplicades al turisme, però en un sentit més ampli també hem d’aprofundir en dos processos de desenvolupament regional que van marcar el nou escenari prospectiu per als propers deu anys. Ens referim en primer lloc, al procés de descobriment emprenedor potenciat a partir de la RIS-3, que ens permeti connectar millor les àrees de coneixement científic i tecnològic, on les Balears es mou en nivells d’excel·lència destacada respecte a la resta de Comunitats Autònomes, amb noves oportunitats de negoci i d’altra banda, afavorir al màxim l’actual procés de transformació industrial cap a un nou model de servitització.

Documents adjunts