El nou Pla General de Palma durà el segell de MÉS

Miquel Àngel Contreras*

Grup municipal MÉS a l’Ajuntament de Palma*

A Palma, el 2017 serà un any de canvis en positiu, de deixar moltes coses enrere per avançar tots junts cap a una ciutat més moderna, justa, neta i respectuosa amb si mateixa. A l’àrea de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne comencen l’any amb la fase de participació ciutadana de cara a la revisió del Pla General de la ciutat. Alhora, es conformaran una sèrie de taules tècniques que tendran un caire sectorial i que treballaran al voltant de cinc eixos: social, ambiental, econòmic, de mobilitat i paisatgístic. No fa gaire que Antoni Noguera presentava amb el seu equip les línies estratègiques de la seva àrea, que es plasmaran en la imminent revisió del Pla General, a partir de sis premisses que han de marcar cap a on volem anar com a ciutat:

Cap a una ciutat MÉS justa. Fa un parell de mesos l’Ajuntament de Palma va organitzar unes jornades titulades Urbanisme amb perspectiva de gènere. L’objectiu, és el d’orientar l’urbanisme situant com a eix a les persones i la seva diversitat, en aquest cas analitzant la influència dels rols de gènere per a rompre jerarquies i discriminacions. El passat mes de desembre el diari Público destacava Palma entre una de les ciutats capdavanteres en aquest aspecte pel fet d’incloure formació en urbanisme feminista a l’equip que realitzarà la redacció del Pla General. De la mateixa manera, també parlam de connectar les ciutats amb els drets d’altres col·lectius com el de la infància o el de la gent gran. Des de fa uns mesos, totes les àrees de l’Ajuntament estan treballant de manera coordinada perquè Palma formi part de la xarxa de ciutats declarades Amigues de la Infància, cosa que implica una sèrie d’actuacions per millorar les condicions de vida dels nins, nines i adolescents amb la promoció i implantació de polítiques municipals eficaces que garanteixin el seu desenvolupament integral amb un enfocament de drets. I ja que parlam de drets cal dir que també es conformarà una taula tècnica d’habitatge per garantir l’habitatge digne dins el planejament futur de la ciutat.

Cap a una ciutat MÉS saludable. L’urbanisme és una eina transversal que afecta pràcticament en tots els aspectes del dia a dia del ciutadà. Tant és així que des d’aquesta disciplina es poden fomentar hàbits saludables com ara la creació d’eixos cívics per fomentar els desplaçaments a peu o en bicicleta o bé planificant els usos de la ciutat de tal manera que els desplaçaments es puguin fer sense la necessitat d’agafar el vehicle privat, apropant les zones residencials als llocs de treball, oficines, escoles o fins i tot als espais d’oci. La reducció d’emissions de CO2 és una conseqüència directa d’aquestes mesures que, acompanyades d’altres actuacions com puguin ser la creació de noves zones verdes, faran de Palma una ciutat més ecològica i, per tant, amb una conseqüència directa sobre la salut i el benestar de les persones. Totes aquestes propostes es treballaran també des de les diferents taules tècniques. En el cas de la taula ambiental, se cercaran igualment solucions per pal·liar la contaminació acústica i perquè Palma sigui una ciutat on hi primi el dret al descans. En aquesta línia, la redacció de plans d’usos és d’una importància cabdal perquè els barris de Palma estiguin equilibrats pel que fa a les activitats o serveis, evitant la concentració d’usos i per tant les molèsties que alguns d’ells puguin generar. Un exemple concret és el Pla d’Usos de Santa Catalina, que ja s’està redactant dins el Pla Especial de Protecció Arquitectònica i Ambiental del barri.


Cap a una ciutat MÉS eficient. Un aspecte dels més destacats en l’urbanisme sostenible és la gestió eficaç de l’energia. El planejament urbanístic influeix de forma directa en el consum futur d’energia dels habitatges, equipaments i indústries i de manera indirecta per l’adequació de les vies de comunicació i zones de serveis, que condicionen el transport i una conseqüent despesa energètica dels residents. En el desenvolupament de nous plans generals l’orografia del territori i l’estudi dels emplaçaments òptims per situar les zones residencials, industrials i comercials poden suposar un estalvi important d’energia a causa de diversos factors, com la insolació o la redirecció dels vents predominants, que determinen el clima del lloc en qüestió. L’aposta de l’equip d’Antoni Noguera en termes d’eficiència energètica ha estat capdavantera. El nou PGOU de Palma fomentarà així la reducció de la contaminació ambiental a través d’estratègies per disminuir els desplaçaments en vehicle, de l’impuls de les modalitats de compartir vehicle, amb la creació d’aparcaments dissuasoris als extraradis de la ciutat o amb el foment del vehicle elèctric. La conseqüència directa de totes aquestes actuacions és una altra volta la reducció d’emissions de gasos i per tant de col·laboració amb la lluita contra el canvi climàtic. Però parlar d’eficiència energètica és parlar també dels habitatges residencials. La revisió del Pla General no deixarà de banda la rehabilitació i regeneració urbana, en la qual es tendran presents projectes d’eficiència energètica en habitatges, dels quals ja se n’han avançat alguns com és el cas del barri de Son Gotleu. Així doncs, la taula de gestió energètica i xarxes de serveis treballarà en tots aquests aspectes així com en la implementació de sistemes d’energies renovables o d’estalvi energètic en general.

Cap a una ciutat MÉS resilient. Avui en dia vivim una crisi multidimensional (ecològica, ambiental, energètica, econòmica...) que de forma previsible es manifestarà amb singular intensitat en els ambients urbans. El terme resiliència i les seves estratègies (diversitat, capacitat d’aprenentatge, innovació i adaptació, auto-organització i autosuficiència) poden donar-nos pistes sobre de quina manera es pot reduir la vulnerabilitat urbana davant escenaris de futur desfavorables. Un dels principals punts a treballar és adaptar la ciutat contra els efectes del canvi climàtic. Les propostes que s’estudiaran en aquest aspecte són les de treballar contra les inundacions, la connexió de la ciutat amb el seu entorn natural (Falca Verda, connexió del Passeig Marítim amb la mar, assimilació de la Via de Cintura...) o en la millora dels torrents i del seu entorn per apaivagar les illes de calor de la ciutat. Aquestes millores provocaran, a més, que es regeneri l’aire de la ciutat, ja que afavoriran corrents d’aire des de la mar cap a la muntanya. El primer cas el trobam en el torrent de Sa Riera que es convertirà en un corredor verd pensat per actuar contra el canvi climàtic. Aquest, a més de reduir les emissions de CO2, també davallarà entre tres i quatre graus la temperatura de la zona del torrent i dels seus voltants. En aquest cas concret, la intervenció se centrarà en tres actuacions: la reforestació amb plantació de 4000 arbres de ribera i mediterranis, la recuperació de la permeabilitat del torrent fent els laterals amb pedra seca per augmentar-ne la porositat i la creació d’un sistema de reg amb aigua regenerada. En aquest aspecte, també es treballarà en la gestió de l’aigua, torrents, costa i canvi climàtic proposant mitjans per mitigar els efectes de les inundacions; creant sistemes urbans de drenatge sostenible, treballant en la millora de sistemes de proveïment de l’aigua i amb la mitigació dels efectes dels temporals de la costa.

Cap a una ciutat MÉS estimada. El nou Pla General ha de posar en valor el patrimoni cultural i natural de Palma i, per tant, augmentar l’autoestima dels seus barris i pobles a partir de la seva història i de la seva identitat. Algunes de les propostes que ja s’han posat damunt la taula són la protecció de nuclis emblemàtics i de les seves condicions estètiques (Son Sardina, Sant Jordi, el Molinar...) així com la revisió i ampliació del catàleg de patrimoni, la protecció del comerç emblemàtic de Palma o la posada en valor del seu paisatge urbà i periurbà. Alguns exemples d’aquest darrer cas són la proposta de connectar diferents barris trencant la barrera ambiental i acústica que suposa la via de cintura o la regulació del paisatge urbà i periurbà amb el qual hi farà feina la taula tècnica de paisatge. En aquest sentit, el futur Parc Agrari de Palma hi té molt a fer amb una sèrie d’objectius com són: la preservació de l’agricultura de qualitat i de l’espai agrari com a element equilibrador del territori, integrant els nuclis urbans i rurals; la funció de cinturó verd de la ciutat i acabar definitivament amb l’especulació urbanística un cop blindats els espais del Parc al Pla General.

Cap a una Ciutat MÉS creativa. Una de les propostes estrella del programa de MÉS per Palma, i que ja està en marxa, és la reconversió de l’edifici de GESA en un centre de referència vinculat a les activitats creatives. Aquesta proposta anirà lligada a la futura ordenació de la façana Marítima de Palma i en especial del barri de Nou Llevant com un districte per a la innovació. Aquesta idea va dirigida a proporcionar espais de viver de propostes innovadores dins la ciutat, així com per recollir les aportacions del talent local. El passat mes d’abril es realitzaren unes jornades per debatre aquest tema a les quals hi hagué un gran consens sobre la necessitat d’iniciar un model econòmic basat en el coneixement. La principal conclusió fou la necessitat de crear un espai territorial concret en el qual la col·laboració per a la innovació permeti el desenvolupament d’aquesta nova economia. Aquesta planificació innovadora del territori ha de quedar recollida en el PGOU.

Tant aquestes propostes com les que puguin sorgir de les taules tècniques i del procés de participació ciutadana les veurem reflectides en un document que s’acabarà de redactar durant el segon semestre del 2017. A finals de l’any 2018 tendrem el nou Pla General d’Ordenació Urbana de Palma aprovat definitivament, després de passar per un període d’aprovació inicial i d’informació pública i tramitació. Un Pla General que definirà la ciutat del futur amb els principis de salut, benestar, ecologia, mobilitat sostenible, habitatge digne, economia del coneixement i autoestima.

El plantejament del model de ciutat que recull inicialment el PGOU és la proposta de MÉS per Palma. Una proposta que ja havia quedat plasmada en el programa electoral des dels diferents vessants que s’hi impliquen i que Antoni Noguera i el seu equip estan portant a terme amb molta coherència. En definitiva, el nou Pla General de Palma que definirà la ciutat dels propers 15-20 anys durà el segell de MÉS.

Documents adjunts