#GREC30anys

Gori Estarellas*
Director del GREC*

Junta Directiva GREC

El Grup d’Educadors de Carrer i Treball amb Menors (GREC) és una Associació sense afany de lucre que treballa en el camp socioeducatiu des de fa trenta anys. Som una entitat encara jove, però també amb un cert bagatge. No és gens fàcil comprimir el camí recorregut. Ho intentarem.

A la nostra manera de veure, el GREC no s’entén sense dos elements claus: per una banda, el subjecte sobre el que pivota l’acció de l’entitat, i, per l’altra, la nostra proposta socioeducativa. Elements indissociables un de l’altre.

Durant aquests 30 anys hem atès a diferents perfils de població: infants, adolescents, joves, dones, famílies, adults... Amb tot, el que realment ens caracteritza és que hem treballat amb subjectes vulnerables, malmesos, amb persones que arrosseguen una història de sofriment que els pesa com una llosa, amb greus dificultats per assolir el que és tan imprecís que s’anomena vida normalitzada. Sovint se’ns planteja l’interrogant sobre la pertinença, plausibilitat i eficàcia de la tasca socioeducativa que portam entre mans. Per què ens entestam a intervenir amb aquests subjectes amb dificultat social, amb els qui no sempre està garantit un procés socioeducatiu reeixit? Sens dubte aquesta pregunta es pot respondre de diverses maneres.

Foto Una mar plena de vida GREC

El meu parer és que feim el que feim, i ens hem dedicat a aquestes persones i no a unes altres, perquè ens mou un impuls ètic motivat per l’espant davant situacions insuportables de vulnerabilitat i de manca futur. En definitiva és una reacció davant situacions d’injustícia. Una reacció de profunda indignació per la ’sort’ que ha tocat a molts. És inicialment un impuls molt somàtic, que de mica en mica s’estructura i organitza per donar una resposta el més raonable possible en un determinat context, que té com a resultant l’organització que anomenam GREC i es concreta en una determinada proposta socioeducativa.

Aquesta proposta no es pot deslligar de cap manera d’aquells a qui hem acompanyat durant aquests anys. Precisament la intervenció ha estat pastada des de l’experiència compartida amb aquests subjectes determinats – menors desemparats; adolescents i joves amb dificultat; famílies vulnerables; persones privades de llibertat; malalts mentals, etc., realitzada per un gran nombre de professionals, amb l’ajuda de voluntaris, amb la complicitat de diferents grups i entitats socials i amb el suport de bona part de les administracions. Té a veure, idò, amb subjectes malmesos que aspiren a viure amb major i millor dignitat del que les condicions socials sembla tenen previst per a ells. Insistim, el subjecte a qui es dirigeix la nostra acció és un element definitori de la tasca socioeducativa del GREC.

Foto:
Presó Grec

És una obvietat, però cal recordar-ho, una proposta no s’entén sense aquell que la provoca, la demana, o, en algun cas, la rebutja. De la mateixa forma que no té sentit donar respostes sense preguntes, no té gaire sentit fer propostes desconeixent les necessitats, anhels, aspiracions d’aquells a qui feim la proposta.

I ara, un petit tast, de forma encara més comprimit, del que caracteritza la nostra tasca socioeducativa: una acció educativa basada, fonamentalment, en l’atenció personalitzada dels subjectes amb qui treballam. Acció personalitzada que contempla, alhora, la intervenció grupal i la d’àmbit comunitari. Actuació construïda a poc a poc, pastada a moltes mans, amb la implicació i dedicació de molts professionals. El que pretenem és senzill i complet alhora, consisteix en un acompanyament personalitzat per a facilitar un espai de llibertat als subjectes amb qui intervenim. Espai que possibiliti decidir a la persona (autonomia), inserir-se socialment, i gaudir el més possible de les oportunitats que la vida ofereix. No aspiram a més, però tampoc a menys.

Per conèixer els programes concrets que duim a terme i altres consideracions sobre l’entitat, la pàgina web de l’associació és molt il·lustrativa: www.grecmallorca.org

Documents adjunts

  • #GREC30anys (OpenDocument Text – 7.4 MB)

    Version OOo Writer de cet article